AKTUALIZACJE UMOWY OPERACYJNEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2024 R.

Co się zmienia?

 

Począwszy od dnia 1 marca 2024 r. wchodzą w życie następujące aktualizacje umowy:                                                                                                                      

  • Doprecyzowano, że progi wiekowe dla dzieci mogą być określone przez obowiązujące wytyczne, jak również przepisy ustawowe i wykonawcze.
  • Usunięto sformułowania związane z wymaganiami dotyczącymi dynamicznie generowanych łączy do produktów.
  • Zmieniono sekcję Odpowiedzialność za Twoją Stronę, aby przywoływać „usługi zależności”, z których korzystają twórcy. 
  • Doprecyzowano, że przepisy dotyczące ujawniania informacji obejmują wymogi mające na celu zapewnienie, aby powiązania i ustalenia dotyczące wynagrodzeń były ujawniane w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny w czasie rzeczywistym.
  • Doprecyzowano, że zgodność z przepisami obejmuje francuską ustawę z dnia 9 czerwca 2023 r. mającą na celu uregulowanie wpływów o charakterze handlowym i zwalczanie nadużyć ze strony influencerów w sieciach społecznościowych (jeśli dotyczy).  
  • Zaktualizowano ograniczenia promocyjne, aby doprecyzować definicję „promocji offline” i zapewnić rozszerzenie możliwości związanych z przesyłaniem wiadomości.
  • Doprecyzowano, że Treści Programu i Specjalne Linki nie powinny być używane w połączeniu z generatywną sztuczną inteligencją. 
  • Do wykazu wyrobów wyłączonych we Francji dodano produkty nikotynowe i produkty niemające zamierzonego zastosowania medycznego, o których mowa w załączniku XVI do rozporządzenia (UE) 2017/745. 
  • Zmieniono Licencję Praw Własności Intelektualnej w ramach Programu Partnerskiego, aby wyjaśnić, że korzystanie z treści PA API nie jest dozwolone w połączeniu z modelami uczenia maszynowego. 
  • Zaktualizowano Zasady dotyczące influencerów Amazon, aby usunąć szczegóły związane z marketingiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, które zostały zastąpione aktualizacjami ograniczeń promocyjnych.

 

 

POLITYKA PROGRAMU PARTNERSKIEGO – WARUNKI UCZESTNICTWA 

Wersja z 1 marca 2024 r.

(f)są skierowane do nieletnich bądź świadomie gromadzą, wykorzystują lub ujawniają dane osobowe osób nieletnich w wieku poniżej 13 lat lub innego odpowiedniego progu wiekowego (określonego w obowiązujących przepisach, uregulowaniach prawnych i/lub wytycznych); naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe, rozporządzenia, zasady, regulaminy, nakazy, koncesje, zezwolenia, wytyczne, kodeksy postępowania, standardy branżowe, regulaminy organów samorządowych, wyroki, postanowienia lub innego rodzaju wymogi właściwych organów władz dotyczące ochrony osób nieletnich (w tym, o ile ma ona zastosowanie, amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) (15 U.S.C. §§ 6501-6506) oraz dowolnych przepisów uchwalonych na podstawie wskazanych wyżej przepisów, w tym Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w Internecie);

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

(f)są skierowane do nieletnich bądź świadomie gromadzą, wykorzystują lub ujawniają dane osobowe osób nieletnich w wieku poniżej 13 lat lub innego odpowiedniego progu wiekowego (określonego w obowiązujących przepisach i uregulowaniach prawnych); naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe, rozporządzenia, zasady, regulaminy, nakazy, koncesje, zezwolenia, wytyczne, kodeksy postępowania, standardy branżowe, regulaminy organów samorządowych, wyroki, postanowienia lub innego rodzaju wymogi właściwych organów władz dotyczące ochrony osób nieletnich (w tym na przykład, o ile ma ona zastosowanie, amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) (15 U.S.C. §§ 6501-6506) oraz dowolnych przepisów uchwalonych na podstawie wskazanych wyżej przepisów, w tym Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w Internecie),

Wersja z 1 marca 2024 r.

Tekst został usunięty.

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

(c)Wymogi dotyczące szczególnych rodzajów linków, które Ci udostępniamy.

Linki dynamicznie generujące Produkty: Niektóre rodzaje linków, które Ci udostępniamy, mogą w dynamiczny sposób generować wyświetlanie określonych Produktów na podstawie analizy kontekstowej strony, na której się pojawiają. Amazon może gromadzić informacje z Twojej Strony przy pomocy specjalnych programów indeksujących lub w inny sposób monitorować Twoją Stronę i przechowywać zgromadzone treści na potrzeby zastosowania tego rodzaju linków oraz w celu doskonalenia dynamicznego generowania linków i funkcjonowania Programu Partnerskiego. Jeżeli stosujesz mechanizmy, które uniemożliwiają nam automatyczne gromadzenie informacji lub innego rodzaju monitorowanie Twojej Strony, uznajesz tym samym, że tego rodzaju linki mogą nie funkcjonować w sposób prawidłowy, oraz będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialności za ich niewłaściwe funkcjonowanie.

Wersja z 1 marca 2024 r.

3. Odpowiedzialność za Twoją Stronę
 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoją Stronę, w tym za jej opracowanie, funkcjonowanie i utrzymanie, usługi zależności, oraz za wszelkie pojawiające się na niej lub w ramach niej materiały. Na przykład, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

(a) techniczne funkcjonowanie Twojej Strony i wszelkich powiązanych z nią urządzeń, 
 (b) umieszczanie wszelkich Specjalnych Linków i Treści Programu na Twojej Stronie w sposób zgodny z Umową, wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami, zasadami, regulaminami, nakazami, koncesjami, zezwoleniami, wytycznymi, kodeksami postępowania, standardami branżowymi, regulaminami organów samorządowych, wyrokami, postanowieniami lub innego rodzaju wymogami dowolnego właściwego organu władzy, w tym przepisami i wymogami dotyczącymi marketingu elektronicznego, ochrony danych i prywatności, ujawniania informacji i gwarantującymi, by jakiekolwiek powiązania lub ustalenia dotyczące wynagrodzenia były ujawniane na bieżąco w jasny, zwięzły i jednoznaczny sposób (w tym, o ile mają one zastosowanie, amerykańskimi Wytycznymi FTC w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (FTC Guides Concerning the Use of Endorsement and Testimonials in Advertising, francuską ustawą z dnia 9 czerwca 2023 r. mającą na celu regulację wpływów o charakterze handlowym oraz zwalczanie nadużyć ze strony influencerów w mediach społecznościowych, holenderskim kodeksem reklamy, Dyrektywą 2002/58/WE (Dyrektywa dotycząca prywatności i łączności elektronicznej) oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) (UE) 2016/679), jak również wszelkimi umowami zawartymi pomiędzy Tobą a dowolną inną osobą lub podmiotem (w tym wszelkimi ograniczeniami lub wymogami nałożonymi na Ciebie przez dowolną osobę lub podmiot, na którego serwerach znajduje się Twoja Strona), 

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

3.Odpowiedzialność za Twoją Stronę

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoją Stronę, w tym za jej opracowanie, funkcjonowanie i utrzymanie, oraz za wszelkie pojawiające się na niej lub w ramach niej materiały. Na przykład, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

(a)techniczne funkcjonowanie Twojej Strony i wszelkich powiązanych z nią urządzeń,

(b)umieszczanie wszelkich Specjalnych Linków i Treści Programu na Twojej Stronie w sposób zgodny z Umową, wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami, zasadami, regulaminami, nakazami, koncesjami, zezwoleniami, wytycznymi, kodeksami postępowania, standardami branżowymi, regulaminami organów samorządowych, wyrokami, postanowieniami lub innego rodzaju wymogami dowolnego właściwego organu władzy, w tym przepisami i wymogami dotyczącymi ujawniania informacji (w tym, na przykład, o ile mają one zastosowanie, amerykańskimi Wytycznymi FTC w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (FTC Guides Concerning the Use of Endorsement and Testimonials in Advertising) oraz holenderską Ustawą o reklamie), marketingu elektronicznego, ochrony danych i prywatności (na przykład, o ile ma ono zastosowanie, Rozporządzeniem 2002/58/WE (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) (UE) 2016/679), jak również wszelkimi umowami zawartymi pomiędzy Tobą a dowolną inną osobą lub podmiotem (w tym wszelkimi ograniczeniami lub wymogami nałożonymi na Ciebie przez dowolną osobę lub podmiot, na którego serwerach znajduje się Twoja Strona),

 

Wersja z 1 marca 2024 r.

4Ograniczenia promocji 
 Nie będziesz prowadzić żadnej działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w naszym imieniu lub w imieniu naszych podmiotów powiązanych ani też w związku ze Stroną Amazon lub Programem Partnerskim („Działalność Promocyjna”), która to działalność nie została w wyraźny sposób dozwolona Umową. Nie będziesz prowadzić żadnej Działalności Promocyjnej poza siecią internetową przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych ani logo należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych (w tym jakichkolwiek Oznaczeń Amazon), jakichkolwiek Treści Programu lub jakiegokolwiek Specjalnego Linku w związku z jakimikolwiek materiałami drukowanymi, e-książkami, prywatnymi wiadomościami w dokumencie czy też ofertą przedstawianą ustnie. Możesz umieszczać Specjalne Linki w wiadomościach e-mail, SMS oraz prywatnych wiadomościach pochodzących z Twoich Stron w serwisach społecznościowych pod warunkiem, że ten rodzaj komunikacji zostanie zlecony (np. klient będący odbiorcą wyrazi na to zgodę) i zachowa zgodność z Umową, Wytycznymi Dotyczącymi Znaków Towarowych oraz Wytycznymi Dotyczącymi Używania Marki Amazon. Na nasze żądanie przekażesz nam reprezentatywne próbki materiałów oraz pisemne zaświadczenia dotyczące spełnienia przez Ciebie powyższych wymogów. Formę takiego zaświadczenia i jego wymaganą treść wskażemy w powyższym żądaniu. Brak przedstawienia przez Ciebie zaświadczenia zgodnie z naszym żądaniem będzie stanowić poważne naruszenie niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości: (i) dla celów odpowiednich przepisów regulujących działalność marketingową (na przykład, o ile ma ona zastosowanie, Ustawy o przeciwdziałaniu niechcianym treściom marketingowym (CAN-SPAM Act) z 2003 roku, Ustawy o ochronie konsumentów w przestrzeni telefonicznej (Telephone Consumer Protection Act) z 1991 roku, a także wszelkich podobnych przepisów oraz przepisów, które je zastąpią), jesteś „Nadawcą” każdej wiadomości e-mail zawierającej dowolne Specjalne Linki oraz (ii) jesteś zobowiązany(-a) do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa i standardów branży marketingowej oraz najlepszych praktyk w odniesieniu do wszelkich wiadomości e-mail dotyczących Programu Partnerskiego.

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

4. Ograniczenia promocji Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w naszym imieniu lub w imieniu naszych podmiotów powiązanych, ani też w związku ze Stroną Amazon lub Programem Partnerskim, która to działalność nie została w wyraźny sposób dozwolona Umową. Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w jakikolwiek sposób poza siecią internetową przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych lub logo należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych (w tym jakichkolwiek Oznaczeń Amazon), jakichkolwiek Treści Programu lub jakiegokolwiek Specjalnego Linku w związku z promocją prowadzoną przy pomocy poczty elektronicznej, promocją prowadzoną poza siecią lub w jakikolwiek inny sposób poza siecią internetową (np. w materiałach drukowanych, w e-książkach, w wiadomościach e-mail, prywatnych wiadomościach w serwisach społecznościowych lub załącznikach do wiadomości e-mail lub w innym dokumencie, czy też w jakiejkolwiek ofercie przedstawianej ustnie).

 

Wersja z 1 marca 2024 r.

5. Rozpowszechnianie Specjalnych Linków poprzez oprogramowanie i urządzenia Nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, Specjalnych Linków ani innych odnośników do Strony Amazon w: (a) jakiejkolwiek aplikacji należącej do oprogramowania klienta (np. wtyczka przeglądarki, obiekt pomocnik, pasek narzędzi, rozszerzenie, komponent lub dowolna inna aplikacja, którą może uruchomić lub zainstalować końcowy użytkownik) na jakimkolwiek urządzeniu, w tym na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych (innej niż Zatwierdzone Aplikacje Mobilne); lub (b) w jakimkolwiek urządzeniu podłączanym do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki wideo, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału wideo w systemie streaming, odtwarzacze blu-ray lub dvd) lub w urządzeniach telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio), ani też w powiązaniu z którąkolwiek z powyższych aplikacji lub urządzeń.. Bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody nie będziesz używać ani zezwalać stronom trzecim na używanie Specjalnych Linków lub Treści Programu w celu dopracowywania modelu uczenia maszynowego lub podobnych technologii.

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

5. Rozpowszechnianie Specjalnych Linków poprzez oprogramowanie i urządzenia Nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, Specjalnych Linków ani innych odnośników do Strony Amazon w: (a) jakiejkolwiek aplikacji należącej do oprogramowania klienta (np. wtyczka przeglądarki, obiekt pomocnik, pasek narzędzi, rozszerzenie, komponent lub dowolna inna aplikacja, którą może uruchomić lub zainstalować końcowy użytkownik) na jakimkolwiek urządzeniu, w tym na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych (innej niż Zatwierdzone Aplikacje Mobilne); oraz (b) w jakimkolwiek urządzeniu podłączanym do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki video, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału video w systemie streaming, odtwarzacze blu-ray lub dvd) lub w urządzeniach telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio), ani też w powiązaniu z którąkolwiek z powyższych aplikacji lub urządzeń.

 

PROGRAM PARTNERSKI – ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

Wersja z 1 marca 2024 r.

3. Wyłączone Produkty

(e) produkty nikotynowe, produkty nieprzeznaczone do celów medycznych wymienione w Załączniku XVI do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz paliwo kopalne, jeśli reklamujesz Stronę Amazon FR, a także

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

3. Wyłączone Produkty

(e) paliwo kopalne, jeśli reklamujesz Stronę Amazon FR, oraz

 

PROGRAM PARTNERSKI – POLITYKA APLIKACJI MOBILNEJ 

Wersja z 1 marca 2024 r.

 (e) Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie będziesz korzystać z PA API lub Plików Danych ani dostępu do nich na potrzeby gromadzenia, analizy, pozyskiwania lub wykorzystania w celach niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem jakichkolwiek Treści Reklamujących Produkty lub w powiązaniu z jakimkolwiek oprogramowaniem lub aplikacją przeznaczoną dla osób lub podmiotów, które oferują produkty na Stronie Amazon, lub w treningach bezpośrednich bądź dopracowywaniu modelu uczenia maszynowego.

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

(e)Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie będziesz korzystał z PA API lub Plików Danych ani dostępu do nich na potrzeby gromadzenia, analizy, pozyskiwania lub wykorzystania w celach niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem jakichkolwiek Treści Reklamujących Produkty lub w powiązaniu z jakimkolwiek oprogramowaniem lub aplikacją przeznaczoną dla osób lub podmiotów, które oferują produkty na Stronie Amazon.

PROGRAM PARTNERSKI – POLITYKA PROGRAMU AMAZON INFLUENCER 

Wersja z 1 marca 2024 r.

Tekst został usunięty i zastąpiony punktem 4 (Ograniczenia promocji) Warunków uczestnictwa.

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

(c) Marketing. Wyłącznie w odniesieniu do Programu Amazon Influencer oraz niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w Wymogach Uczestnictwa, możesz umieszczać Specjalne Linki do Twojej Strony Influencera w wiadomościach e-mail, o ile takie wiadomości e-mail są zgodne z Umową, Wytycznymi Dotyczącymi Znaków Towarowych oraz Wytycznymi Dotyczącymi Używania Marki Amazon. Na nasze żądanie, przekażesz nam reprezentatywne próbki materiałów oraz pisemne zaświadczenia dotyczące spełnienia przez Ciebie powyższych wymogów. Formę takiego zaświadczenia i jego wymaganą treść wskażemy w powyższym żądaniu. Brak przedstawienia przez Ciebie zaświadczenia zgodnie z naszym żądaniem będzie stanowić poważne naruszenie niniejszej Polityki Programu Influencer. Dla uniknięcia wątpliwości, (i) dla celów odpowiednich przepisów regulujących działalność marketingową (na przykład, o ile ma ona zastosowanie, Ustawy o przeciwdziałaniu niechcianym treściom marketingowym (CAN-SPAM Act) z 2003 roku, Ustawy o ochronie konsumentów w przestrzeni telefonicznej (Telephone Consumer Protection Act) z 1991 roku, holenderskiego Kodeksu Sieci Społecznościowych, a także wszelkich podobnych przepisów oraz przepisów, które je zastąpią), jesteś „Nadawcą” każdej wiadomości e-mail zawierającej dowolne Specjalne Linki, oraz (ii) jesteś zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa i standardów branży marketingowej oraz najlepszych praktyk w odniesieniu do wszelkich wiadomości e-mail dotyczących Programu Amazon Influencer. Amazon może cofnąć udzielone w niniejszym Punkcie 1 zezwolenia na prowadzenie działalności marketingowej poza siecią w dowolnym czasie według swojego wyłącznego uznania poprzez przekazanie Ci stosownego powiadomienia.

 

Wersja z 1 marca 2024 r.

(c) Treści Influencera i Strona. Dla uniknięcia wątpliwości: przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że nadsyłane przez Ciebie Treści Influencera będą podlegać postanowieniom Warunków Korzystania z odpowiedniej Strony Amazon dotyczącym publikowania treści lub nadsyłania materiałów oraz że Twoje Treści Influencera i Strona podlegają wymogom zawartym w Punkcie 3 lit. (b) Warunków uczestnictwa (w tym, o ile mają one zastosowanie, także amerykańskim Wytycznym Federalnej Komisji Handlu w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (US FTC Guides Concerning Use of Endorsement and Testimonials in Advertising)). Ponadto, jeżeli Influencer posiada jakiekolwiek inne istotne powiązania z jakimkolwiek innym producentem, dystrybutorem, właścicielem marki lub osobą trzecią bądź otrzymuje od takiej osoby wynagrodzenie w związku jakąkolwiek Treścią Influencera, Influencer jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów regulujących tego rodzaju powiązania lub uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia, w tym zasad określonych w Wytycznych FTC (między innymi poprzez stosowanie oznaczeń takich jak „#Reklama” lub „#Treść sponsorowana”).

Zastępuje równoważne przepisy z wersji z 7 lipca 2023 r.

(c)Treści Influencera i Strona. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że nadsyłane przez Ciebie Treści Influencera będą podlegać postanowieniom Warunków Korzystania z odpowiedniej Strony Amazon dotyczącym publikowania treści lub nadsyłania materiałów oraz że Twoje Treści Influencera i Strona podlegają wymogom zawartym w Punkcie 3 lit. (b) Wymogów Uczestnictwa, dotyczącym przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa (w tym, na przykład, o ile mają one zastosowanie, amerykańskim Wytycznym Federalnej Komisji Handlu w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (US FTC Guides Concerning Use of Endorsement and Testimonials in Advertising)). Dodatkowo, jeżeli Influencer posiada jakiekolwiek inne istotne powiązania z jakimkolwiek innym producentem, dystrybutorem, właścicielem marki lub osobą trzecią bądź otrzymuje od takiej osoby wynagrodzenie w związku jakąkolwiek Treścią Influencera, Influencer jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów regulujących tego rodzaju powiązania lub uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia, w tym zasad określonych w Wytycznych Federalnej Komisji Handlu (między innymi poprzez stosowanie oznaczeń takich jak „#Reklama” lub „#Treść sponsorowana”).