Polska

Aktualizacje Umowy o Realizację Programu Partnerskiego obowiązujące od 13 października 2021 r.

Co ulega zmianie?

Obowiązuje od 13 października 2021 r.:

Umowa o Realizację Programu Partnerskiego i Zasady Programu:

Jest :

• Dodano „prywatne wiadomości na portalach społecznościowych” jako niedozwolone do umieszczania Specjalnych Linków, Treści Programu lub do jakichkolwiek działań promocyjnych, marketingowych lub innych działań reklamowych w imieniu firmy Amazon.

• Zmieniono sformułowanie w punkcie 5 Wymogów Uczestnictwa, aby wyjaśnić, że Treść Programu i Specjalne Linki nie powinny być wykorzystywane w połączeniu z oprogramowaniem po stronie klienta, dekoderami telewizyjnymi lub telewizją z dostępem do Internetu.

• Zmienić brzmienie punktu 7 Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych, aby wyjaśnić, że ma on zastosowanie do wykorzystywania logo stron trzecich.

• Zaktualizowano Politykę Programu Amazon Influencer, wprowadzając następujące zmiany:

  • Zmieniono termin „Zgoda” na „Wykorzystanie Znaków Influencera”.
  • Zmieniono język w sekcji Rozwiązanie umowy, aby wyjaśnić wpływ wypowiedzenia na Znaki Influencera.

Zasady Programu Partnerskiego

Wymogi Uczestnictwa w Programie Partnerskim („Wymogi Uczestnictwa”)

Wersja z 13 października 2021 r.

4. Ograniczenia promocji Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w naszym imieniu lub w imieniu naszych podmiotów powiązanych, ani też w związku ze Stroną Amazon lub Programem Partnerskim, która to działalność nie została w wyraźny sposób dozwolona Umową. Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w jakikolwiek sposób poza siecią internetową przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych lub logo należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych (w tym jakichkolwiek Oznaczeń Amazon), jakichkolwiek Treści Programu lub jakiegokolwiek Specjalnego Linku w związku z promocją prowadzoną przy pomocy poczty elektronicznej, promocją prowadzoną poza siecią lub w jakikolwiek inny sposób poza siecią internetową (np. w materiałach drukowanych, w e-książkach, w wiadomościach e-mail, prywatnych wiadomościach w serwisach społecznościowych lub załącznikach do wiadomości e-mail lub w innym dokumencie, czy też w jakiejkolwiek ofercie przedstawianej ustnie).

5. Rozpowszechnianie Specjalnych Linków poprzez oprogramowanie i urządzenia Nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, Specjalnych Linków ani innych odnośników do Strony Amazon w: (a) jakiejkolwiek aplikacji należącej do oprogramowania klienta (np. wtyczka przeglądarki, obiekt pomocnik, pasek narzędzi, rozszerzenie, komponent lub dowolna inna aplikacja, którą może uruchomić lub zainstalować końcowy użytkownik) na jakimkolwiek urządzeniu, w tym na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych (innej niż Zatwierdzone Aplikacje Mobilne); oraz (b) w jakimkolwiek urządzeniu podłączanym do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki video, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału video w systemie streaming, odtwarzacze blu-ray lub dvd) lub w urządzeniach telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio), ani też w powiązaniu z którąkolwiek z powyższych aplikacji lub urządzeń.

Zastępują równoważne przepisy z wersji z 28 lutego 2021 r.

4. Ograniczenia promocji Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w naszym imieniu lub w imieniu naszych podmiotów powiązanych, ani też w związku ze Stroną Amazon lub Programem Partnerskim, która to działalność nie została w wyraźny sposób dozwolona Umową. Nie będziesz prowadzić jakiejkolwiek działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w jakikolwiek sposób poza siecią internetową przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych lub logo należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych (w tym jakichkolwiek Oznaczeń Amazon), jakichkolwiek Treści Programu lub jakiegokolwiek Specjalnego Linku w związku z promocją prowadzoną przy pomocy poczty elektronicznej, promocją prowadzoną poza siecią lub w jakikolwiek inny sposób poza siecią internetową (np. w materiałach drukowanych, w e-książkach, w wiadomościach e-mail lub załącznikach do wiadomości e-mail lub w innym dokumencie, czy też w jakiejkolwiek ofercie przedstawianej ustnie).

5. Rozpowszechnianie Specjalnych Linków poprzez oprogramowanie i urządzenia Poza przypadkami, w których zawarliśmy z Tobą odmienne pisemne uzgodnienia w odrębnym porozumieniu odwołującym się do niniejszego Punktu 5, nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, Specjalnych Linków ani innych odnośników do Strony Amazon w: (a) jakiejkolwiek aplikacji należącej do oprogramowania klienta (np. wtyczka przeglądarki, obiekt pomocnik, pasek narzędzi, rozszerzenie, komponent lub dowolna inna aplikacja, którą może uruchomić lub zainstalować końcowy użytkownik) na jakimkolwiek urządzeniu, w tym na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych (innej niż Zatwierdzone Aplikacje Mobilne); oraz (b) w jakimkolwiek urządzeniu podłączanym do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki video, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału video w systemie streaming, odtwarzacze blu-ray lub dvd) lub w urządzeniach telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio), ani też w powiązaniu z którąkolwiek z powyższych aplikacji lub urządzeń.

Wytyczne Dotyczące Znaków Towarowych w Programie Partnerskim („Wytyczne Dotyczące Znaków Towarowych”)

Wersja z 13 października 2021 r.

7. Nie możesz umieszczać ani w inny sposób używać jakiegokolwiek logo zewnętrznego sprzedawcy lub dostawcy na Stronie Amazon w powiązaniu z jakimkolwiek Specjalnym Linkiem, chyba że uzyskałeś od danego sprzedawcy lub dostawcy jednoznaczną pisemną zgodę na dokonanie takiej czynności.

Zastępują równoważne przepisy z wersji z 28 lutego 2021 r.

7. Nie możesz umieszczać ani w inny sposób używać jakiegokolwiek znaku towarowego lub logo zewnętrznego sprzedawcy lub dostawcy na Stronie Amazon w powiązaniu z jakimkolwiek Specjalnym Linkiem, chyba że uzyskałeś od danego sprzedawcy lub dostawcy jednoznaczną pisemną zgodę na dokonanie takiej czynności.

Polityka Programu Amazon Influencer w ramach Programu Partnerskiego („Polityka Programu Influencer”)

Wersja z 13 października 2021 r.

3. Zastrzeżenie praw; Wykorzystanie Znaków Influencera; Klauzula indemnifikacyjna

(a) Zastrzeżenie praw. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa zastrzeżone) do Strony Influencera, adresu URL Strony Influencera URL, informacji i materiałów znajdujących się na Stronie Influencera oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Amazon, natomiast Ty nie nabywasz praw własności ani jakichkolwiek innych praw do powyższych przedmiotów, czy to na podstawie Umowy, czy też na innej podstawie. Nie podejmiesz jakiejkolwiek czynności, która pozostawałaby w sprzeczności z prawami, w tym prawami własności, przysługującymi nam w stosunku do Strony Influencera. Amazon zastrzega sobie prawo do ustalania treści, wyglądu, funkcjonalności, adresów URL oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Influencera i Strony Amazon, między innymi poprzez (i) wyświetlanie materiałów reklamowych na Stronie Influencera bez wynagrodzenia na rzecz Influencera, oraz (ii) ujawnianie (w formie tekstu, linku, ikony lub w inny sposób) faktu uczestnictwa Influencera w Programie Amazon Influencer.

(b) Licencja na Wykorzystanie Znaków Influencera. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Programu Influencer udzielasz Amazon, na maksymalny okres obowiązywania Twoich podstawowych i zależnych praw własności intelektualnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na wykorzystanie we wszystkich językach, kopiowanie, powielanie, dokonywanie adaptacji, przekładów, sporządzanie wyciągów, zmianę formatu, rozpowszechnianie, transmitowanie i wyświetlanie Twojego imienia i nazwiska, wizerunku, logo i innych znaków towarowych („Oznaczenia Influencera”) oraz materiałów przekazanych Amazon w związku z Programem Amazon Influencer, w tym poprzez umieszczanie linków do Twojego publicznego profilu w serwisie Amazon; z zastrzeżeniem że Amazon nie dokona jakiejkolwiek zmiany formy Oznaczenia Influencera w stosunku do formy, w jakiej zostało ono przekazane przez Influencera (poza zmianą formatu lub rozmiaru, o ile sposób prezentacji Oznaczeń Influencera pozostaje stosunkowo niezmieniony).

4. Rozwiązanie . Amazon ma prawo zawiesić lub zakończyć udział Influencera w Programie Amazon Influencer, a Influencer ma prawo zakończyć swój udział w Programie Amazon Influencer, w każdym przypadku ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem przekazanych zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej rozwiązania. Prawa przewidziane w Punkcie 3 niniejszej Polityki Programu Influencer, w tym wszelkie prawa związane z używaniem Znaków Influencera i innych materiałów dostarczonych w związku z Amazon, Programem Amazon Influencer pozostaną w mocy po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer; z zastrzeżeniem że po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer dołożymy wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań w celu usunięcia wszelkich Oznaczeń Influencera ze Strony Influencera.

Zastępują równoważne przepisy z wersji z 28 lutego 2021 r.

3. Zastrzeżenie praw; zgoda; Klauzula indemnifikacyjna

(a) Zastrzeżenie praw. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa zastrzeżone) do Strony Influencera, adresu URL Strony Influencera URL, informacji i materiałów znajdujących się na Stronie Influencera oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Amazon, natomiast Ty nie nabywasz praw własności ani jakichkolwiek innych praw do powyższych przedmiotów, czy to na podstawie Umowy, czy też na innej podstawie. Nie podejmiesz jakiejkolwiek czynności, która pozostawałaby w sprzeczności z prawami, w tym prawami własności, przysługującymi nam w stosunku do Strony Influencera. Amazon zastrzega sobie prawo do ustalania treści, wyglądu, funkcjonalności, adresów URL oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Influencera i Strony Amazon, między innymi poprzez (i) wyświetlanie materiałów reklamowych na Stronie Influencera bez wynagrodzenia na rzecz Influencera, oraz (ii) ujawnianie (w formie tekstu, linku, ikony lub w inny sposób) faktu uczestnictwa Influencera w Programie Amazon Influencer.

(b) Zgoda. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Programu Influencer udzielasz Amazon, na maksymalny okres obowiązywania Twoich podstawowych i zależnych praw własności intelektualnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na wykorzystanie we wszystkich językach, kopiowanie, powielanie, dokonywanie adaptacji, przekładów, sporządzanie wyciągów, zmianę formatu, rozpowszechnianie, transmitowanie i wyświetlanie Twojego imienia i nazwiska, wizerunku, logo i innych znaków towarowych („Oznaczenia Influencera”) oraz materiałów przekazanych Amazon w związku z Programem Amazon Influencer, w tym poprzez umieszczanie linków do Twojego publicznego profilu w serwisie Amazon; z zastrzeżeniem że Amazon nie dokona jakiejkolwiek zmiany formy Oznaczenia Influencera w stosunku do formy, w jakiej zostało ono przekazane przez Influencera (poza zmianą formatu lub rozmiaru, o ile sposób prezentacji Oznaczeń Influencera pozostaje stosunkowo niezmieniony).

4. Rozwiązanie. Amazon ma prawo zawiesić lub zakończyć udział Influencera w Programie Amazon Influencer, a Influencer ma prawo zakończyć swój udział w Programie Amazon Influencer, w każdym przypadku ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem przekazanych zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej rozwiązania. Prawa przewidziane w Punkcie 3 niniejszej Polityki Programu Influencer, w tym wszelkie prawa związane z używaniem Znaków Influencera i innych materiałów dostarczonych w związku z Amazon, Programem Amazon Influencer pozostaną w mocy po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer; z zastrzeżeniem że po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer dołożymy wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań w celu usunięcia wszelkich Oznaczeń Influencera ze Strony Influencera.

Co o tym sądzisz?

Masz sugestie lub komentarze na temat strony internetowej Strefa Partnera? Daj nam znać.