Umowa o Realizację Programu Partnerskiego

 Aktualizacja: 1 marca 2024  (Obecni Partnerzy: zobacz co się zmieniło).

 

Witamy na stronie internetowej przeznaczonej dla partnerów („Strona Partnerów”), poprzez którą możesz zarządzać Twoją współpracą marketingową z odpowiednimi podmiotami Amazon wyszczególnionymi w Załączniku 1 („Amazon”, „my” oraz zbliżone terminy).

Tłumaczenia dostępne są w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski i  hiszpański.W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w treści tłumaczeń wersja angielska będzie miała znaczenie rozstrzygające.

Każda osoba lub podmiot uczestniczący lub ubiegający się o uczestnictwo w naszym partnerskim programie marketingowym („Program Partnerski”, a wskazana wyżej osoba lub podmiot określany jest jako „Ty”, lub „Partner”) zobowiązany jest do przyjęcia warunków niniejszej Umowy o Realizację Programu Partnerskiego („Umowa”) w niezmienionej formie. Poprzez zarejestrowanie się na Stronie Partnerów lub korzystanie z niej wyrażasz zgodę na przyjęcie postanowień niniejszej Umowy, w tym Zasad Programu (zdefiniowanych w Punkcie 12), które zostają włączone do niniejszej Umowy poprzez odniesienie (w tym, na przykład, naszych Wymogów Uczestnictwa w Programie Partnerskim, Licencji Praw Własności Intelektualnej w ramach Programu Partnerskiego, Zestawienia Dochodów z Prowizji w ramach Programu Partnerskiego oraz Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych w Programie Partnerskim). Prosimy o staranne zapoznanie się z ich treścią.


1.Opis Programu Partnerskiego

Program Partnerski umożliwia Ci osiąganie przychodów z treści umieszczonych na Twojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, treści generowanych przez użytkowników ,aplikacji sieciowych oraz Alexa skill (dotyczy wyłącznie partnerów używających ID sklepu na potrzeby Strony Amazon UK i umieszczających produkty na stronie internetowej amazon.co.uk) (zwanych w niniejszej Umowie Twoją „Stroną”), poprzez umieszczanie na Twojej Stronie (i) linków do Strony Amazon wskazanej w Załączniku 1  lub, o ile ma to zastosowanie w przypadku danej lokalizacji, na dowolnej innej stronie objętej Zestawieniem Dochodów z Prowizji w ramach Programu Partnerskiego (zwanej każdorazowo „Stroną Amazon”) lub (ii) ID partnera w ramach Alexa skill (za pośrednictwem Alexa Shopping Kit). Linki muszą zawierać udostępnione przez nas ‘tagowanie’ oraz być zgodne z niniejszą Umową („Specjalne Linki”).

W przypadku gdy nasi klienci klikają w Specjalne Linki lub korzystają z nich w celu nabycia przedmiotu sprzedawanego lub usługi oferowanej na Stronie Amazon lub dokonania innych czynności, możesz otrzymać dochód w postaci prowizji z tytułu kwalifikowanych zakupów, bardziej szczegółowo opisanych w Zestawieniem Dochodów z Prowizji w ramach Programu Partnerskiego  (oraz z zastrzeżeniem przewidzianych w nim ograniczeń). W celu umożliwienia Ci reklamowania takich przedmiotów lub usług, w związku z Programem Partnerskim możemy udostępnić Ci dane, obrazy, teksty, formaty linków, widgety, linki, treści marketingowe i inne narzędzia służące generowaniu połączeń, interfejsy programowania aplikacji, funkcje Alexa i inne informacje („Treści Programu”). Treści Programu wykluczają jakichkolwiek dane, obrazy, teksty oraz inne informacji lub treści dotyczące produktów oferowanych na dowolnej stronie innej niż Strona Amazon.

2.Wymogi Zgodności Programu Partnerskiego

Przestrzeganie niniejszej Umowy jest warunkiem Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim i otrzymywania dochodu w postaci prowizji.

Powinieneś niezwłocznie przekazywać nam wszelkie informacje, jakich możemy zażądać w celu zweryfikowania przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy.

Jeżeli dopuścisz się naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia warunków i postanowień jakiejkolwiek innej obowiązującej umowy marketingowej zawartej z Amazon, wówczas, w uzupełnieniu wszelkich innych przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej, zastrzegamy sobie prawo do trwałego (w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem) zaprzestania wypłaty wszelkich prowizji, które w innym przypadku byłyby Ci należne na podstawie niniejszej Umowy (Ty natomiast uznajesz, że nie będziesz w takim przypadku uprawniony do ich otrzymywania), niezależnie od tego, czy podstawa ich wypłaty pozostawała w bezpośrednim związku z takim naruszeniem, czy też nie, bez konieczności powiadomienia Cię o tym fakcie oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek przysługujących Amazon praw do dochodzenia odszkodowania powyżej tych kwot.

3.Klienci Amazon.

Nasi klienci nie stają się Twoimi klientami z racji Twojego udziału w Programie Partnerskim. W zakresie wzajemnych stosunków pomiędzy nami, wszelkie cenniki, warunki sprzedaży, zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klientów i sprzedaży produktów przedstawione na Stronie Amazon będą miały zastosowanie do tych klientów oraz będą mogły ulec zmianie w dowolnym czasie. Nie będziesz utrzymywać ani nawiązywać jakichkolwiek kontaktów z którymkolwiek z naszych klientów, a w przypadku gdy którykolwiek z naszych klientów nawiąże z Tobą kontakt w sprawie dotyczącej interakcji ze Stroną Amazon, poinformujesz go, że w kwestiach związanych z obsługą klienta powinien postępować zgodnie z przedstawionymi na danej Stronie Amazon instrukcjami dotyczącymi kontaktu.

4.Zapewnienia

Oświadczasz, zapewniasz i zobowiązujesz się, że (a) będziesz uczestniczyć w Programie Partnerskim, jak również utworzysz oraz będziesz prowadzić i utrzymywać Twoją Stronę zgodnie z niniejszą Umową, (b) ani Twój udział w Programie Partnerskim, ani fakt utworzenia, prowadzenia i utrzymywania Twojej Strony nie będzie stanowić naruszenia jakiegokolwiek przepisu ustawowego, rozporządzenia, zasady, regulaminu, nakazu, licencji, zezwolenia, wytycznych, kodeksu postępowania, standardów branżowych, regulaminów samorządowych, wyroku, postanowienia ani innego wymogu jakiegokolwiek organu władzy, którego właściwości podlegasz (w tym jakichkolwiek zasad dotyczących wymiany informacji, ochrony danych, reklamy i marketingu), (c) posiadasz zdolność prawną do zawierania umów (np. nie jesteś osobą niepełnoletnią ani pozbawioną zdolności do czynności prawnych), (d) dokonałeś samodzielnej oceny zasadności uczestnictwa w Programie Partnerskim i nie kierujesz się treścią jakiegokolwiek oświadczenia ani zapewnienia poza oświadczeniami i zapewnieniami wyraźnie przedstawionymi w niniejszej Umowie, (e) nie będziesz uczestniczyć w Programie Partnerskim ani korzystać z jakiejkolwiek innej Oferty Usługowej, jeżeli podlegasz jakimkolwiek sankcjom nałożonym przez władze USA lub sankcjom zgodnym z prawem USA, nałożonym przez władze kraju, w którym korzystasz z jakiejkolwiek Oferty Usługowej; (f) będziesz przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących eksportu i reeksportu nałożonych przez władze USA oraz obowiązujących ograniczeń eksportu i reeksportu nałożonych przez władze innych państw zgodnie przepisami prawa USA, które mogą dotyczyć towarów, oprogramowania, technologii i usług, oraz (g) informacje przekazane przez Ciebie w związku z Programem Partnerskim są w każdym czasie prawidłowe i kompletne. Możesz dokonać aktualizacji Twoich danych logując się na Twoje konto na Stronie Partnerów i wybierając opcje „Ustawienia konta”.

Nie składamy jakiegokolwiek oświadczenia, zapewnienia ani zobowiązania dotyczącego natężenia ruchu na stronie ani wysokości dochodu z prowizji, jakiego możesz oczekiwać w jakimkolwiek czasie w związku z Programem Partnerskim, oraz nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek działań, które możesz podjąć na podstawie swoich oczekiwań.


5.W jaki sposób powinieneś przedstawiać się jako Partner

Powinieneś umieścić oświadczenie o poniższej lub zasadniczo zbliżonej treści zatwierdzonej uprzednio zgodnie z niniejszą Umową, w widocznym miejscu oraz w wyraźny sposób na Twojej Stronie lub w dowolnym innym miejscu, w którym Amazon może zezwolić Ci na umieszczenie lub inne wykorzystanie Treści Programu: „Jestem Partnerem Amazon i otrzymuję wynagrodzenie z tytułu określonych zakupów dokonywanych za moim pośrednictwem.” Poza powyższym oświadczeniem i innymi informacjami, jakie mogą być wymagane przepisami obowiązującego prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Amazon nie będziesz zamieszczać jakichkolwiek publicznych komunikatów dotyczących niniejszej Umowy lub Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim. Nie wolno Ci zamieszczać jakichkolwiek informacji, które w fałszywy lub przesadny sposób przedstawiają charakter lub zakres naszej współpracy (w tym wskazywać lub sugerować, że Twoja działalność jest przez nas wspierana, sponsorowana lub w inny sankcjonowana), ani też wskazywać lub sugerować istnienie jakiegokolwiek powiązania pomiędzy Amazon i Tobą bądź jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone niniejszą Umową.


6.Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą, w której zarejestrujesz się na Stronie Partnerów lub przystąpisz do korzystania z niej. Każda ze stron może rozwiązać niniejsza Umowę w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny (automatycznie oraz bez konieczności stwierdzenia rozwiązania Umowy przez sąd, o ile będą na to zezwalać przepisy obowiązującego prawa), poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie stanie się skuteczne z dniem przypadającym 7 dni kalendarzowych od daty przekazania wypowiedzenia. Wypowiedzenie możesz złożyć logując się na Twoje konto na Stronie Partnerów i wybierając w swoich „Ustawieniach konta” opcję zamknięcia konta.

Ponadto, możemy rozwiązać niniejszą Umowę lub zawiesić Twoje konto ze skutkiem natychmiastowym na podstawie przekazanego Ci pisemnego wypowiedzenia w dowolnej z poniższych sytuacji: (a) poważnie naruszysz niniejszą Umowę, (b) nie usuniesz skutków naruszenia w terminie 7 dni od przekazania Ci naszego powiadomienia o wystąpieniu innego rodzaju naruszenia niniejszej Umowy (w tym dowolnych Zasad Programu); (c) dojdziemy do przekonania, że mogą grozić nam ewentualne roszczenia lub odpowiedzialność w związku z Twoim uczestnictwem w Programie Partnerskim; (d) Twoje uczestnictwo w Programie Partnerskim zostało wykorzystane w celu popełnienia oszustwa bądź innego nieuczciwego lub niezgodnego z prawem czynu; (e) dojdziemy do przekonania, że Twoja osoba lub Twoje uczestnictwo w Programie Partnerskim może zaszkodzić naszej marce lub reputacji; (f) uznamy, że w związku z niniejszą Umową lub działalnością prowadzoną przez którąkolwiek ze stron na podstawie niniejszej Umowy podlegamy lub możemy podlegać obowiązkowi pobierania i odprowadzania podatku; (g) dokonaliśmy uprzednio rozwiązania niniejszej Umowy (lub zawieszenia Twojego konta) względem Ciebie lub innych osób, co do których stwierdzimy, że są z Tobą powiązane lub z jakiejkolwiek przyczyny działają w porozumieniu z Toba, lub (h) zakończyliśmy realizację Programu Partnerskiego w kształcie, w jakim udostępniamy go ogólnie uczestnikom. Dla uniknięcia wątpliwości oraz nie ograniczając się do celów określonych w lit. (a) powyżej, każdorazowe naruszenie Punktu 5 oraz każde naruszenie określone w ten sposób w Zasadach Programu uznane będzie za poważne naruszenie niniejszej Umowy.

Możemy zatrzymać kwotę narosłego i niewypłaconego dochodu z prowizji przez uzasadniony okres po rozwiązaniu Umowy w celu zapewnienia, by wypłacana kwota była prawidłowo wyliczona (na przykład, w celu uwzględnienia anulowanych zamówień i zwrotów).

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy nastąpi wygaśnięcie wszystkich praw i zobowiązań stron, w tym wszelkich licencji udzielonych w związku z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem że prawa i obowiązki stron wynikające z Punktów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 niniejszej Umowy oraz prawa i obowiązki określone w Zasadach Programu, wraz z wymagalnymi, lecz niewykonanymi zobowiązaniami płatniczymi wynikającymi z niniejszej Umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia żadnej ze stron z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub zobowiązania powstałego na gruncie niniejszej Umowy przed jej rozwiązaniem.


7.Zastrzeżenia

PROGRAM PARTNERSKI, STRONA AMAZON, WSZELKIE PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE NA STRONIE AMAZON, WSZELKIE SPECJALNE LINKI, FORMATY LINKÓW, TREŚCI, INTERFEJS PROGRAMOWANIA APLIKACJI DO REKLAMOWANIA PRODUKTÓW, PLIKI DANYCH, TREŚCI REKLAMUJĄCE PRODUKTY, NAZWY DOMEN NALEŻĄCYCH DO NAS I NASZYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, ZNAKI TOWAROWE I LOGO (W TYM OZNACZENIA AMAZON), JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE TECHNOLOGIE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, MATERIAŁY, DANE, OBRAZY, TEKSTY ORAZ POZOSTAŁE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, INFORMACJE I TREŚCI UDOSTĘPNIONE PRZEZ LUB W IMIENIU AMAZON BĄDŹ NASZYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH LUB LICENCJODAWCÓW W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM PARTNERSKIM (ZWANE ŁĄCZNIE „OFERTĄ USŁUGOWĄ”), PRZEKAZYWANE SĄ W STANIE, W JAKIM SIĘ AKTUALNIE ZNAJDUJĄ, ORAZ W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI. ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE SKŁADAMY JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA ANI ZAPEWNIENIA, CZY TO WYRAŹNEGO, CZY TEŻ DOROZUMIANEGO, PRZEWIDZIANEGO USTAWOWO LUB NA INNEJ PODSTAWIE, W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ. ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAMY JAKICHKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ, W TYM JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB BRAKU NARUSZENIA PRAW, ORAZ NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z PRZEPISÓW PRAWA, OBYCZAJU, PRAKTYK STOSOWANYCH W OBROCIE LUB W REALIZACJI UMÓW, CZY TEŻ ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. MOŻEMY ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA DOWOLNEJ OFERTY USŁUGOWEJ, JAK RÓWNIEŻ MOŻEMY ZMIENIĆ CHARAKTER, CECHY, FUNKCJE, ZAKRES LUB SPOSÓB FUNKCJONOWANIA DOWOLNEJ OFERTY USŁUGOWEJ W DOWOLNYM CZASIE BĄDŹ OKRESOWO. ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE OFERTA USŁUGOWA BĘDZIE DALSZYM CIĄGU UDOSTĘPNIANA, BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB PRZEZ NAS OPISANY, SPÓJNY LUB W JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY SPOSÓB, CZY TEŻ BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, PRAWIDŁOWY, BEZBŁĘDNY LUB WOLNY OD SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW. ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU (A) JAKIEGOKOLWIEK BŁĘDU, NIEDOKŁADNOŚCI, OBECNOŚCI WIRUSÓW, ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB PRZERW W DOSTĘPNOŚCI USŁUG, W TYM PRZERW SPOWODOWANYCH AWARIĄ ZASILANIA LUB SYSTEMU, ORAZ (B) JAKIEGOKOLWIEK NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO TWOJEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH, OBRAZÓW, TEKSTÓW BĄDŹ INNYCH INFORMACJI LUB TREŚCI, BĄDŹ TEŻ ICH ZMIANY, USUNIĘCIA, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA LUB UTRATY. FAKT UZYSKANIA PRZEZ CIEBIE JAKIEJKOLWIEK PORADY LUB INFORMACJI OD NAS, OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU BĄDŹ ZA POŚREDNICTWEM OFERTY USŁUGOWEJ NIE STANOWI PODSTAWI DO POWSTANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JEDNOZNACZNIE PRZEWIDZIANA W NINIEJSZEJ UMOWIE. PONADTO, ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO WYPŁATY JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA, DOKONANIA ZWROTU ŚRODKÓW LUB POKRYCIA SZKÓD POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z (X) JAKĄKOLWIEK UTRATĄ POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, PRZEWIDYWANEJ SPRZEDAŻY, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH KORZYŚCI, (Y) JAKIMIKOLWIEK INWESTYCJAMI, NAKŁADAMI LUB ZOBOWIĄZANIAMI PODJĘTYMI PRZEZ CIEBIE W ZWIĄZKU Z TWOIM UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE PARTNERSKIM, ORAZ (Z) JAKIMKOLWIEK PRZYPADKIEM ROZWIĄZANIA LUB ZAWIESZENIA TWOJEGO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO PUNKTU 7 NIE SKUTKUJE WYŁĄCZENIEM ANI OGRANICZENIEM ZAPEWNIEŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.


8.Ograniczenie odpowiedzialności

ANI MY SAMI, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, TOWARZYSZĄCE, NADZWYCZAJNE LUB NASTĘPCZE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE NAWIĄZKI ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ PRZYDATNOŚCI LUB UTRATĘ DANYCH POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ, NAWET W SYTUACJI, GDY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POWYŻSZYCH SZKÓD. PONADTO, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY DOCHODU Z TYTUŁU PROWIZJI WYPŁACONEGO LUB NALEŻNEGO CI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ WYSTĄPIENIA ZDARZENIA BĘDĄCEGO PODSTAWĄ OSTATNIEGO ROSZCZENIA NA GRUNCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, JAKIE MOGŁYBY CI PRZYSŁUGIWAĆ ZGODNIE Z ZASADĄ SŁUSZNOŚCI, W TYM PRAWA DO DOCHODZENIA WYKONANIA UMOWY NA DRODZE SĄDOWEJ ORAZ DOCHODZENIA SĄDOWEGO LUB INNEGO ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO PUNKTU NIE SKUTKUJE OGRANICZENIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ OGRANICZENIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.


9.Klauzula indemnifikacyjna

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK SPRAWĄ POWSTAŁĄ W BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM, UTRZYMYWANIEM LUB FUNKCJONOWANIEM TWOJEJ STRONY (W TYM KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE Z JAKIEJKOLWIEK OFERTY USŁUGOWEJ) LUB NARUSZENIEM PRZEZ CIEBIE NINIEJSZEJ UMOWY; JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO ZWOLNIENIA NAS, NASZYCH PODMIOTÓW POWIAZANYCH I LICENCJODAWCÓW ORAZ NASZYCH I ICH ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU I POZOSTAŁYCH ORGANÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA, JAK RÓWNIEŻ DO WYPŁACENIA WW. OSOBOM ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, SZKÓD, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNAGRODZEŃ DORADCÓW PRAWNYCH) DOTYCZĄCYCH(A) TWOJEJ STRONY LUB DOWOLNYCH MATERIAŁÓW POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TWOJEJ STRONIE, W TYM WYKORZYSTANIA TWOJEJ STRONY LUB TAKICH MATERIAŁÓW W POWIĄZANIU Z INNYMI APLIKACJAMI, TREŚCIAMI LUB PROCESAMI, (B) UŻYTKOWANIA, OPRACOWANIA, ZAPROJEKTOWANIA, WYTWORZENIA, PRODUKCJI, REKLAMY, PROMOCJI LUB MARKETINGU TWOJEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA TWOJEJ STRONIE LUB W RAMACH NIEJ, (C) KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE Z JAKIEJKOLWIEK OFERTY USŁUGOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE KORZYSTANIE ZOSTAŁO DOZWOLONE NINIEJSZĄ UMOWĄ, CZY TEŻ NARUSZA NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, (D) NARUSZENIA PRZEZ CIEBIE JAKIEGOKOLWIEK WARUNKU LUB POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM JAKIEJKOLWIEK ZASADY PROGRAMU), (E) TWOICH PODATKÓW LUB OPŁAT, ICH POTRĄCENIA LUB ODPROWADZENIA, BRAKU ICH POTRĄCENIA LUB ODPROWADZENIA BĄDŹ NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO WYMOGU REJESTRACJI NA POTRZEBY PODATKÓW LUB OPŁAT, LUB (F) ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEGO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ZE STRONY TWOJEJ BĄDŹ TWOICH PRACOWNIKÓW LUB WYKONAWCÓW. AMAZON LUB PODMIOT WSKAZANY PRZEZ AMAZON MA PRAWO PODEJMOWAĆ W IMIENIU DOWOLNEGO PODMIOTU AMAZON WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE I PROCESOWE, MIĘDZY INNYMI NA PODSTAWIE SZCZEGÓLNEGO PEŁNOMOCNICTWA, W CELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI ORAZ W CELU OCHRONY PRAW, W TYM DOCHODZENIA WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO PUNKTU.


10.Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory odnoszące się w jakikolwiek sposób do Programu Partnerskiego lub niniejszej Umowy (w tym jej faktycznego lub domniemanego naruszenia), dowolnych transakcji lub czynności podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy bądź stosunku łączącego Cię z nami lub dowolnym z naszych podmiotów powiązanych podlegają przepisom prawa właściwego i zasadom rozwiązywania sporów właściwym dla odpowiedniej Strony Amazon, wskazanym w Załączniku 2.


11.Podatki

Wszelkie podatki i powiązane z nimi zobowiązania odnoszące się w jakikolwiek sposób do Programu Partnerskiego lub niniejszej Umowy (w tym jej faktycznego lub domniemanego naruszenia), dowolnych transakcji lub czynności podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy bądź stosunku łączącego Cię z nami lub dowolnym z naszych podmiotów powiązanych podlegają postanowieniom regulującym kwestie podatkowe właściwym dla odpowiedniej Strony Amazon, wskazanym w Załącznik 3.


12.Postanowienia dodatkowe

Możemy co pewien czas przesyłać Ci pocztą elektroniczną informacje dotyczące Programu Partnerskiego. Możemy ponadto (a) monitorować, rejestrować, wykorzystywać i udostępniać informacje dotyczące Twojej Strony i użytkowników Twojej Strony, które uzyskujemy w związku z umieszczaniem przez Ciebie Specjalnych Linków i Treści Programu (na przykład, informacji, że przed zakupem produktu na Stronie Amazon dany klient Amazon wszedł na nią z Twojej Strony klikając w Specjalny Link), (b) przeglądać i monitorować Twoją Stronę, gromadzić z niej dane przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania oraz poddawać ją innego rodzaju badaniom w celu weryfikacji przestrzegania przez Ciebie niniejszej Umowy, oraz (c) wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać i wyświetlać Twoje logo oraz Treści Programu wyświetlone na Twojej Stronie jako wzorcowe przykłady w naszych materiałach szkoleniowych. Informacje na temat sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych możesz uzyskać zapoznając się z odpowiednią Informacją o Prywatności Amazon przedstawioną w Załączniku 4.

Przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że (a) my oraz nasze podmioty powiązane możemy w dowolnym czasie (bezpośrednio lub pośrednio) generować ruch na naszych stronach na zasadach, które różnią się od zasad opisanych w niniejszej Umowie, (b) my oraz nasze podmioty powiązane możemy w dowolnym czasie (bezpośrednio lub pośrednio) korzystać ze strony lub aplikacji, które są podobne do Twojej Strony lub konkurencyjne wobec niej, (c)brak dochodzenia z naszej strony ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do dochodzenia przestrzegania danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy w późniejszym terminie, oraz (d)wszelkie dokonywane przez nas ustalenia i aktualizacje, wszelkie podejmowane przez nas działania oraz wszelkie zatwierdzenia udzielane przez nas na podstawie niniejszej Umowy mogą być dokonywane, podejmowane bądź udzielane według naszego wyłącznego uznania i będą skuteczne wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną przedstawione w formie pisemnej przez nas lub naszego upoważnionego przedstawiciela.

Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa dokonać cesji niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, czy też na innej podstawie. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia, prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy dotyczyć będą stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy, wobec których można będzie dochodzić ich wykonania.

Do niniejszej Umowy włączone zostają najbardziej aktualne wersje wszelkich polityk, wykazów, specyfikacji, wytycznych, załączników i innych zasad przywołanych w niniejszej Umowie oraz wszelkich pozostałych polityk, które regulują zasady użycia narzędzi, podprogramów i funkcji udostępnionych Ci w ramach Programu Partnerskiego („Zasady Programu”), w tym każdorazowe aktualizacje Zasad Programu, do których przestrzegania niniejszym się zobowiązujesz. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a dowolną Zasadą Programu, znaczenie rozstrzygające będzie miała niniejsza Umowa. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a umową zawartą przez Ciebie z podmiotem powiązanym Amazon w ramach odrębnego programu marketingowego danego podmiotu powiązanego, dana umowa będzie mieć moc rozstrzygającą w zakresie dotyczącym takiego odrębnego programu. Niniejsza Umowa (wraz z Zasadami Programu) stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a nami w odniesieniu do Programu Partnerskiego oraz zastępuje wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i wyniki rozmów prowadzonych w tym zakresie.

Użycie w niniejszej Umowie wyrażeń w rodzaju „obejmuje”, „w tym” lub „na przykład” nie ma w żadnym przypadku charakteru zawężającego.

Wszelkie informacje dotyczące Amazon lub dowolnego z podmiotów powiązanych Amazon, które przekazujemy lub udostępniamy Ci w związku z Programem Partnerskim i które nie są powszechnie znane lub które należałoby według racjonalnych kryteriów uznać za informacje poufne Amazon, stanowią „Informacje Poufne” i pozostawać będą wyłączną własnością Amazon. Z Informacji Poufnych będziesz korzystać wyłącznie w zakresie racjonalnie wymaganym do wykonywania przez Ciebie niniejszej Umowy, jak również zapewnisz, by wszystkie osoby lub podmioty, które mają dostęp do Informacji Poufnych w związku z Twoim kontem, były świadome zobowiązań wynikających z niniejszego postanowienia oraz przestrzegały tych zobowiązań. Nie ujawnisz Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej (innej niż Twoje osoby i podmioty powiązane objęte obowiązkiem zachowania poufności) oraz zastosujesz wszelkie racjonalne środki w celu ochrony Informacji Poufnych przed jakimkolwiek wykorzystaniem lub ujawnieniem, które nie zostało w wyraźny sposób dozwolone w niniejszej Umowie. Powyższe ograniczenie stanowić będzie uzupełnienie warunków wszelkich umów o zachowaniu poufności zawartych pomiędzy stronami oraz będzie obowiązywać przez okres obowiązywania Umowy i okres 5 lat od jej rozwiązania.

Obie strony występują jako niezależni kontrahenci, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ustanawia stosunku spółki cywilnej, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub zatrudnienia pomiędzy Tobą a nami lub naszymi odpowiednimi podmiotami powiązanymi. Nie jesteś uprawniony do składania ani przyjmowania jakichkolwiek ofert ani oświadczeń w imieniu naszym lub naszych podmiotów powiązanych. W przypadku gdy upoważnisz lub zachęcisz inną osobę lub podmiot do dokonania jakiejkolwiek czynności związanej z przedmiotem niniejszej Umowy, bądź też udzielisz jej pomocy w dokonaniu takiej czynności lub ułatwisz jej podjęcie, wówczas przyjmuje się, że danej czynności dokonałeś samodzielnie.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, żadne z jej postanowień nie wymaga ani nie nakłania którejkolwiek z jej stron do działania w jakikolwiek sposób (w tym do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek czynności w związku z transakcją), który jest niezgodny z jakimikolwiek przepisami, regulacjami, zasadami lub wymogami wynikającymi z prawa USA odnoszącymi się do dowolnej ze stron niniejszej Umowy lub podlega karze na ich podstawie, jak również nie będzie w taki sposób interpretowane ani odczytywane.


13.Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnych warunków i postanowień zawartych w niniejszej Umowie w dowolnym czasie oraz według naszego wyłącznego uznania poprzez umieszczenie zawiadomienia o zmianie, zmienionej treści Umowy lub zmienionej treści Zasady Programu na Stronie Partnerów lub poprzez przesłanie Ci zawiadomienia o zmianie pocztą elektroniczną na główny adres e-mail aktualnie powiązany z Twoim kontem Partnera. Dniem wejścia zmiany w życie będzie data wskazana w powiadomieniu, która to data, poza przypadkami podwyższenia Standardowego Dochodu z Prowizji i Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji, przypadać będzie nie wcześniej niż siedem dni kalendarzowych od daty przekazania zawiadomienia. TWOJE DALSZE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PARTNERSKIM PO DNIU WEJŚCIA ZMIANY W ŻYCIE OZNACZAĆ BĘDZIE TWOJĄ AKCEPTACJĘ WPROWADZONYCH ZMIAN. JEŻELI NIE BĘDZIESZ MÓGŁ ZAAKCEPTOWAĆ JAKIEJKOLWIEK ZMIANY, JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM CI ŚRODKIEM BĘDZIE ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PUNKTU 6.


Jeżeli zawarłeś niniejszą Umowę z Amazon France Services SAS lub jeżeli Umowa uległa przeniesieniu na Amazon France Services SAS, wówczas przyjmuje się, że wszelkie przyszłe zmiany niniejszej Umowy będą odnosić się do stosunku łączącego Cię z Amazon France Services SAS niezależnie od faktu, że Załącznik 1 w dalszym ciągu zawierać będzie odniesienie do Amazon Europe Core S.à r.l.


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Podmioty Amazon i Strony Amazon według Lokalizacji
Załącznik 2: Prawo właściwe i zasady rozwiązywania sporów na poszczególnych Stronach Amazon
Załącznik 3: Postanowienia podatkowe na poszczególnych Stronach Amazon
Załącznik 4: Informacja o prywatności na poszczególnych Stronach Amazon

Tłumaczenia zawarte w poniższych załącznikach zostały udostępnione wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu, z zastrzeżeniem że, o ile przepisy obowiązującego prawa nie przewidują odmiennego wymogu, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności angielska wersja językowa będzie miała znaczenie rozstrzygające.

ZAŁĄCZNIK 1: PODMIOTY AMAZON I STRONY AMAZON WEDŁUG LOKALIZACJI

 
Lokalizacja Podmiot Amazon Strona Amazon
BelgiaAmazon Europe Core S.à r.l.
amazon.com.be
Francja Amazon Europe Core S.à r.l. (lub, w odniesieniu do niektórych partnerów, którzy otrzymali stosowne powiadomienie, Amazon France Services SAS) amazon.fr
Niemcy Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.de lub audible.de
Włochy Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.it
Holandia Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.nl
Polska Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.pl
Hiszpania Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.es
Szwecja Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.se
Wielka Brytania Amazon Europe Core S.à r.l. amazon.co.uk lub audible.co.uk


ZAŁĄCZNIK 2: PRAWO WŁAŚCIWE I ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH AMAZON

 

Strona Amazon Prawo właściwe i zasady rozwiązywania sporów
amazon.com.be, amazon.fr, amazon.de,
audible.de, amazon.it,
amazon.nl, amazon.pl, amazon.es, amazon.se,  
amazon.co.uk, audible.co.uk
Do niniejszej Umowy oraz do wszelkiego rodzaju sporów, do jakich może dojść pomiędzy nami, zastosowanie mają przepisy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z pominięciem wszelkich przewidzianych w nim norm kolizyjnych. Niniejszym nieodwołalnie poddajesz się niewyłącznej właściwości sądów w rejonie Miasta Luksemburga. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, mamy prawo dochodzić zabezpieczenia powództwa i innych środków ochrony prawnej przed dowolnym sądem stanowym, federalnym lub krajowym w przypadku każdego faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej lub praw zastrzeżonych należących do nas bądź dowolnej innej osoby lub podmiotu. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że prawa przysługujące nam w stosunku do Treści Programu mają szczególny, wyjątkowy i nadzwyczajny charakter nadający im szczególną wartość, przez co ich ewentualnej utraty nie dałoby się odpowiednio wycenić ani należycie zrekompensować odszkodowaniem pieniężnym.

ZAŁĄCZNIK 3: POSTANOWIENIA PODATKOWE NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH AMAZON

 

Strona Amazon Postanowienia podatkowe
amazon.com.be, amazon.fr, amazon.de,
audible.de, amazon.it,
amazon.nl, amazon.pl, amazon.es, amazon.se,
amazon.co.uk, audible.co.uk
Możemy dokonać odliczenia lub potrącenia wszelkich podatków, do których odliczenia lub potrącenia możemy być zgodnie z prawem zobowiązani, od wszelkich kwot płatnych na Twoją rzecz na podstawie niniejszej Umowy. Dokonywane na Twoją rzecz płatności, pomniejszone o kwotę powyższych odliczeń i potrąceń, będą stanowić pełną spłatę i rozliczenie kwot należnych Ci na podstawie niniejszej Umowy. Możemy co pewien czas zażądać od Ciebie przekazania nam informacji podatkowych. Jeżeli w odpowiedzi na nasze żądanie nie przekażesz nam żądanych informacji podatkowych, będziemy mieli prawo (w uzupełnieniu wszelkich innych przysługujących nam praw i środków prawnych) wstrzymać wypłatę Twojego dochodu z prowizji do czasu przekazania przez Ciebie żądanych informacji lub zadowalającego potwierdzenia, że nie jesteś osobą, od której mamy obwiązek uzyskać informacje podatkowe. Ponadto, jeżeli jesteś podmiotem z siedzibą w Luksemburgu, możesz podlegać prawnemu obowiązkowi obciążania nas podatkiem od towarów i usług (VAT). Jeżeli przekażesz nam fakturę spełniającą wymogi kwalifikującą ją jako prawidłową fakturę VAT i zawierającą odrębne wskazanie prawidłowo naliczonej i należnej kwoty VAT, Amazon zapłaci kwotę odpowiedniego podatku VAT.

ZAŁĄCZNIK 4: INFORMACJA O PRYWATNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH AMAZON

 

Strona Amazon Informacja o prywatności
amazon.com.beamazon.com.be Privacy Notice
amazon.fr Protection de vos informations personnelles
amazon.de, audible.de Datenschutzerklärung
amazon.it Informativa sulla privacy
amazon.nl Amazon.nl Privacyverklaring
amazon.es Aviso de Privacidad de Amazon.es
amazon.pl Informacja o Prywatności
amazon.se Integritetsmeddelande för Amazon.se
amazon.co.uk, audible.co.uk Amazon.co.uk Privacy Notice