Zasady Programu Partnerskiego


Program Partnerski - Zestawienie Dochodów z Prowizji

Program Partnerski - Wymogi Uczestnictwa

Program Partnerski - Zestawienie Produktów

Program Partnerski - Polityka Aplikacji Mobilnej

Program Partnerski - Wytyczne Dotyczące Znaków Towarowych

Program Partnerski - Licencja Praw Własności Intelektualnej

Program Partnerski - Polityka Programu Amazon Influencer

  Wymogi dotyczące korzystania z Porównywarki Ofert w ramach Programu Partnerskiego w DE

Niniejsze zasady Programu Partnerskiego („Zasady Programu”) zostają włączone poprzez odniesienie do Umowy o Realizację Programu Partnerskiego, a pisane wielką literą terminy użyte w niniejszych Zasadach Programu i niezdefiniowane w nich w odmienny sposób, będą miały znaczenie nadane im w Umowie. Prawa i zobowiązania stron wynikające z Punktów 3 i 6 Wymogów Uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz Punktu 3 Licencji Praw Własności Intelektualnej w ramach Programu Partnerskiego pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości oraz nie ograniczając celów określonych w Punkcie 6 lit. (a) Umowy, każde naruszenie Wymogów Uczestnictwa w Programie Partnerskim, Licencji Praw Własności Intelektualnej w ramach Programu Partnerskiego lub Punktu 1 Polityki Programu Amazon Influencer uznane będzie za poważne naruszenie Umowy.

Zestawienie Dochodów z Prowizji w ramach Programu Partnerskiego („Zestawienie Dochodów z Prowizji”)

1.Kwalifikowane Zakupy i Kwalifikowany Przychód

Dokonamy wypłaty Standardowego Dochodu z Prowizji opisanego w Punkcie 3 niniejszego Zestawienia Dochodów z Prowizji w związku z „Kwalifikowanymi Zakupami”, co będzie miało miejsce (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w niniejszym Zestawieniu Dochodów z Prowizji) w sytuacji, gdy:

(a) Link Specjalny na Twojej Stronie:

i.    klient wejdzie na Stronę Amazon z Twojej Strony, klikając w Specjalny Link oraz

ii.     podczas pojedynczej sesji, której rozpoczęcie liczone jest od momentu kliknięcia przez klienta w Specjalny Link, a zakończenie od wcześniejszego z poniższych zdarzeń: 

A.    upływ 24 godzin od kliknięcia,

B.    złożenie przez klienta zamówienia na Produkt inny niż produkt cyfrowy (co ustalimy według własnego uznania; na przykład, pobranie oprogramowania Amazon lub przedmiotów sprzedawanych pod nazwą „Amazon Music,” „Amazon Shorts”, „eDocs”, „Amazon Prime Video”, „Game Downloads”, „Amazon Coin”, „Kindle Books”, „Kindle Newspapers”, „Kindle Blogs”, „Kindle Newsfeeds” lub „Kindle Magazines”) („Produkt Cyfrowy”), lub 

C.    przejście przez klienta na Stronę Amazon poprzez kliknięcie Specjalnego Linku, który nie jest Twoim Specjalnym Linkiem („Sesja”), nastąpi dowolne z poniższych zdarzeń:

D.    klient nabędzie Produkt korzystając z naszej funkcji 1-Click, lub

E.    klient nabędzie Produkt poprzez dodanie go do swojego koszyka zakupów, a sfinalizowanie zamówienia na Produkt nastąpi najpóźniej w ciągu 89 dni od pierwszego kliknięcia w Specjalny Link, lub

F.    w odniesieniu do Produktów Cyfrowych - klient nabędzie dany Produkt w drodze streamingu lub pobrania go ze Strony Amazon; oraz

iii.     Produkt zostanie przesłany klientowi lub uzyskany przez niego poprzez streaming lub pobranie i opłacony przez klienta.

(b) Strona Alexa skill (dotyczy wyłącznie partnerów używających ID sklepu na potrzeby Strony Amazon UK i umieszczających produkty na stronie internetowej amazon.co.uk):

i.    klient korzystający z Twojej Strony Alexa skill bierze udział w Alexa Shopping Action, która jest oznaczona Twoim ID partnera; oraz

ii.    podczas pojedynczej sesji Alexa Shopping Action, która rozpoczyna się od udziału klienta w danej Alexa Shopping Action i kończy w momencie, gdy klient:

A.    powraca z Alexa Shopping Action na Twoją Stronę Alexa skill lub w inny sposób opuszcza Alexa Shopping Action; lub 

B.    zamawia za pośrednictwem Alexa Produkt, który umieściłeś(-aś) w Alexa Shopping Action („Sesja Skill”), 

klient finalizuje Zakup Produktu, który umieściłeś(-aś) w Alexa Shopping Action:

C.    za pośrednictwem Alexa; lub

D.    poprzez dodanie Produktu do swojego koszyka zakupów w ramach Sesji Skill i sfinalizowanie zamówienia na Produkt najpóźniej w ciągu 89 dni od początkowego wzięcia udziału w Alexa Shopping Action; oraz

iii.    Produkt, który umieściłeś(-aś) w Alexa Shopping Action, zostanie przesłany klientowi lub uzyskany przez niego poprzez streaming lub pobranie i opłacony przez klienta.

Dla każdego Kwalifikowanego Zakupu, odpowiadająca mu kwota „Kwalifikowanego Przychodu” jest równa kwocie, którą faktycznie otrzymujemy z tytułu danego Kwalifikowanego Zakupu, pomniejszonej o kwotę wszelkich opłat za wysyłkę, ozdobne opakowanie i obsługę logistyczną, kwotę podatków (np. podatku od sprzedaży i VAT), wynagrodzeń za usługi, kredytów, rabatów, opłat za obsługę kart kredytowych oraz nieściągalnych należności.


2.Utrata statusu Kwalifikowanego Zakupu

Niezależnie od powyższego, Kwalifikowane Zakupy tracą swój kwalifikowany status, jeżeli zostały dokonane z naruszeniem niniejszego Zestawienia Dochodów z Prowizji w ramach Programu Partnerskiego bądź dowolnych innych warunków, postanowień, specyfikacji, zasad i polityk wprowadzonych przez nas w danym czasie i odnoszących się do Programu Partnerskiego, w tym najbardziej aktualnej wersji Umowy (zwanych łącznie „Dokumentami Programu”).

Ponadto, poniższe zakupy, które w innym przypadku stanowiłyby Kwalifikowane Zakupy, tracą swój kwalifikowany status i są wyłączone z Programu Partnerskiego:

(a)dowolny Produkt nabyty po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Twojej Umowy,

(b)dowolne zamówienie na Produkt, które zostało anulowane lub w przypadku którego zainicjowany został zwrot Produktu lub środków,

(c)dowolny Produkt nabyty przez klienta, który został skierowany na Stronę Amazon poprzez dowolną reklamę nabytą przez Ciebie w drodze licytacji lub aukcji na przypisanie słów kluczowych, warunków wyszukiwania lub innych identyfikatorów zawierających słowo „amazon”, „kindle” lub dowolne inne Oznaczenie Amazon (niewyczerpująca lista naszych znaków towarowych znajduje się w poniższych linkach) bądź haseł zawierających odmienną lub błędną pisownię dowolnego z powyższych słów (np. „ammazon”, „amaozn” oraz „kindel”) (zwanych łącznie „Zabronionym Płatnym Pozycjonowaniem Wyników Wyszukiwania”),(d)dowolny Produkt nabyty przez klienta, który został skierowany na Stronę Amazon poprzez link wygenerowany lub wyświetlony w wyszukiwarce (w tym Google, Yahoo, Bing lub dowolnej innej wyszukiwarce, sponsorowanym serwisie reklamowym bądź innym serwisie służącym wyszukiwaniu lub rekomendowaniu ofert bądź na dowolnej stronie, która jest częścią sieci obsługiwanej przez daną wyszukiwarkę) („Wyszukiwarka”),

(e)dowolny Produkt nabyty przez klienta, który został skierowany na Stronę Amazon poprzez link, który odsyła użytkowników pośrednio do Strony Amazon poprzez pośrednią stronę internetową, bez wymogu kliknięcia przez klienta w link lub dokonania przez niego innej czynności potwierdzającej na danej stronie pośredniej („Link Przekierowujący”),

(f)dowolny Produkt nabyty przez klienta, jeżeli dany klient nie przestrzega warunków i zasad obowiązujących na Stronie Amazon,

(g)dowolny zakup Produktu, który nie został prawidłowo odnotowany lub zgłoszony na skutek braku prawidłowego sformatowania linków prowadzących z Twojej strony na odpowiednią Stronę Amazon,

(h)dowolny Produkt nabyty poprzez Specjalny Link w Aplikacji Mobilnej, jeżeli nie była ona Zatwierdzoną Aplikacją Mobilna lub jeżeli Specjalny Link w Zatwierdzonej Aplikacji Mobilnej nie był obsługiwany przez PA API (zdefiniowaną poniżej w Licencji Praw Własności Intelektualnej) lub innego rodzaju łącza, które Ci udostępniamy,

(i)dowolny Produkt, w stosunku do którego miało miejsce Zdarzenie Objęte Nagrodą (zdefiniowane w Punkcie 4 lit. (a) niniejszego Zestawienia Dochodów z Prowizji, z odpowiadającym mu Nadzwyczajnym Dochodem z Prowizji),

(j)dowolny Produkt nabyty na zasadzie subskrypcji, chyba że co innego przewidziano w Umowie, oraz 

(k) dowolna oferta przedpremierowa lub zamówienie przedsprzedażowe Produktu, który nie jest dostępny na stronie ofertowej Produktu.

3.Standardowy Dochód z Prowizji

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym Zestawieniu Dochodów z Prowizji oraz zgodności z Umową, wypłacimy ci kwotę standardowego dochodu z prowizji opisanego w Załączniku („Standardowy Dochód z Prowizji”). Dochód z Prowizji obliczany jest jako procent Kwalifikowanego Przychodu.

4.Nadzwyczajny Dochód z Prowizji oraz Promocje

Możemy co pewien czas realizować ogólne programy lub promocje specjalne, w ramach których wszyscy lub niektórzy Partnerzy uzyskują możliwość uzyskania dodatkowego lub alternatywnego dochodu z prowizji („Nadzwyczajny Dochód z Prowizji”). Dla uniknięcia wątpliwości (oraz niezależnie od jakiegokolwiek terminu określonego w niniejszym punkcie), Amazon zastrzega sobie prawo do zaniechania lub modyfikacji dowolnego specjalnego programu lub promocji w dowolnym czasie. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie tego rodzaju programy lub promocje specjalne (w tym również takie, które nie obejmują nabywania Produktów) podlegają wyłączeniom kwalifikowanego statusu zasadniczo zbliżonym do opisanych w Punkcie 2 niniejszego Zestawienia Dochodów z Prowizji, a wszelkie wynikające z Dokumentów Programu ograniczenia mające zastosowanie do zakupu Produktów będą miały również zastosowanie na warunkach zasadniczo zbliżonych do ograniczeń dotyczących programów lub promocji specjalnych.

Wykaz aktualnie dostępnych Nadzwyczajnych Dochodów z Prowizji znajduje się: tutaj

(a) Zdarzenia Objęte Nagrodą

Zdarzenia Objęte Nagrodą mogą mieć miejsce w wybranych krajach wymienionych w Załączniku („Nadzwyczajny Dochód z Prowizji”). Nadzwyczajny Dochód z Prowizji opisany w niniejszym Punkcie 4 lit. (a) uzyskasz w związku ze „Zdarzeniami Objętymi Nagrodą”, które mają miejsce w sytuacji, gdy (1) klient, który spełnia określone w Załączniku kryteria dotyczące Zdarzenia Objęte Nagrodą, wchodzi poprzez kliknięcie Specjalnego Linku na Twojej Stronie na główną Stronę Amazon, we związku z którą przewidziana została nagroda, oraz (2) podczas zainicjowanej w ten sposób Sesji klient sfinalizuje nagradzaną czynność opisaną w Załączniku.

Amazon nie wypłaci kwoty Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji, jeżeli Zdarzenie Objęte Nagrodą utraciło swój status z powodu naruszenia lub innego rodzaju nadużycia (na przykład, dokonanie rejestracji przy pomocy nieważnego adresu e-mail, użycie botów lub zautomatyzowanego oprogramowania, zainicjowanie wielu Zdarzeń Nagradzanych przez tę samą osobę, powtarzające się Zdarzenia Objęte Nagrodą oraz Zdarzenia Objęte Nagrodą, które nie zostały zainicjowane poprzez kliknięcie w Specjalne Linki na Twojej Stronie). Amazon ustali każdorazowo według swojego wyłącznego uznania, czy miało miejsce Zdarzenie Objęte Nagrodą, czy też doszło do naruszenia lub nadużycia.

W związku z daną nagrodą dozwolone jest korzystanie ze Specjalnych Linków do powiązanych z nagrodą stron głównych wymienionych w Załączniku, niezależnie od Wymogów Uczestnictwa w Programie Partnerskim.


(b) Zdarzenia Objęte Premią 

Zdarzenia Objęte Premią mogą mieć miejsce w wybranych krajach wymienionych w Załączniku („Nadzwyczajny Dochód z Prowizji”). Nadzwyczajny Dochód z Prowizji opisany w niniejszym Punkcie 4 lit. (b) uzyskasz w związku ze „Zdarzeniami Objętymi Premią”, które mają miejsce w sytuacji, gdy (1) klient, który spełnia określone w Załączniku kryteria dotyczące Zdarzenia Objętego Premią, wchodzi poprzez kliknięcie Specjalnego Linku na Twojej Stronie na Stronę Amazon, oraz (2) podczas zainicjowanej w ten sposób Sesji klient sfinalizuje premiowaną czynność opisaną w Załączniku.

Amazon nie wypłaci kwoty Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji, jeżeli Zdarzenie Objęte Premią utraciło swój status z powodu naruszenia lub innego rodzaju nadużycia (na przykład, dokonanie rejestracji przy pomocy nieważnego adresu e-mail, użycie botów lub zautomatyzowanego oprogramowania, powtarzające się Zdarzenia Objęte Premią oraz Zdarzenia Objęte Premią, które nie zostały zainicjowane poprzez kliknięcie w Specjalne Linki na Twojej Stronie). Amazon ustali każdorazowo według swojego wyłącznego uznania, czy miało miejsce Zdarzenie Objęte Premią, czy też doszło do naruszenia lub nadużycia.

W związku z danym Zdarzeniem Objętym Premią dozwolone jest korzystanie ze Specjalnych Linków do stron głównych powiązanych ze Zdarzeniem Objętym Premią, wymienionych w Załączniku, niezależnie od Wymogów Uczestnictwa w Programie Partnerskim.

5.Ograniczenia Dochodu z Prowizji 

Możemy co pewien czas nałożyć ograniczenia na możliwość uzyskania przez Partnerów Standardowego Dochodu z Prowizji lub Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji. Dla uniknięcia wątpliwości (oraz niezależnie od jakiegokolwiek przewidzianego terminu), Amazon zastrzega sobie prawo do zaprzestania stosowania lub modyfikacji dowolnego ograniczenia w dowolnym czasie. Informacje na temat Ograniczeń Dochodu z Prowizji znajdują się w Załączniku(„Ograniczenia Dochodu z Prowizji”).

6.Raportowanie i wypłata Dochodu z Prowizji 

Będziemy dokładać komercyjnie uzasadnionych starań w celu prawidłowego i kompleksowego śledzenia Kwalifikowanych Zakupów dla potrzeb naszej wewnętrznej ewidencji, jak również przygotowywania i udostępniania Ci naszych raportów zawierających zestawienie Standardowego Dochodu z Prowizji i Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji osiągniętego przez Ciebie w danym miesiącu.

Kwotę Standardowego Dochodu z Prowizji i Nadzwyczajnego Dochodu z Prowizji będziemy Ci wypłacać w domyślnej walucie danej Strony Amazon w terminie około 60 dni od końca każdego miesiąca kalendarzowego, w którym zostały one osiągnięte, w sposób wybrany przez Ciebie spośród podanych poniżej. Możesz zdecydować się na otrzymywanie płatności w walucie innej niż domyślna waluta Strony Amazon. Jeżeli dokonasz takiego wyboru, wyrażasz zgodę na ustalanie kursu wymiany zgodnie ze standardami operacyjnymi Amazon.

Opcja 1: Bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy. Dokonamy bezpośredniej wpłaty kwoty osiągniętego przez Ciebie dochodu z prowizji na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy po przekazaniu nam przez Ciebie danych Twojego banku, numeru rachunku, nazwy głównego posiadacza rachunku widniejącego w danych rachunku i pozostałych wymaganych danych identyfikacyjnych (takich jak numer ABA, IBAN lub BIC, o ile mają zastosowanie). Jeśli wybierzesz tę opcję, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty dochodu z prowizji do czasu, aż kwota Twojej należności osiągnie minimalną wysokość wskazaną w Wykazie Minimalnych Płatności.

Opcja 2: Płatność przy pomocy Karty Podarunkowej Amazon.  Prześlemy Ci karty podarunkowe na kwotę wypracowanego przez Ciebie dochodu z prowizji na główny adres e-mail wskazany na Twoim koncie partnerskim. Karty podarunkowe będą podlegać wymianie na produkty ze Strony Amazon, na której osiągnięty został dochód z prowizji, oraz będą podlegać aktualnie obowiązującym warunkom i zasadom korzystania z kart podarunkowych. Jeśli wybierzesz tę opcję, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty dochodu z prowizji do czasu, aż kwota należności osiągnie minimalną wysokość wskazaną w Wykazie Minimalnych Płatności. Płatność przy pomocy Karty Podarunkowej Amazon nie jest dostępna w BE, NL, PL i SE. 

Opcja 3: Płatność czekiem. Czek na kwotę osiągniętego przez Ciebie dochodu z prowizji prześlemy Ci po podaniu nam przez Ciebie Twojego adresu fizycznego. Jeśli wybierzesz tę opcję, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty dochodu z prowizji do czasu, aż kwota Twojej należności osiągnie minimalną wysokość wskazaną w Wykazie Minimalnych Płatności, jak również do odliczenia opłaty manipulacyjnej wskazanej Wykazie Minimalnych Płatności od kwoty każdego wysyłanego Ci czeku. Płatność czekiem nie jest dostępna w BE, NL, PL i SE. 

Jeżeli nie dokonasz wyboru opcji płatności lub nie przekazałeś nam aktualnych informacji potrzebnych do jej dokonania, możemy według własnego uznania dokonać płatności na Twoją rzecz korzystając z innej opcji płatności lub wstrzymać wypłatę osiągniętego dochodu z prowizji do czasu dokonania przez Ciebie wyboru metody płatności lub przekazania stosownych informacji.

Wykaz Minimalnych Płatności


Wielka Brytania
FR, IT, DE i ES      
NL
SE
PL
BE
 Opcja 1 (Wpłata na konto)
25 £
25 EUR 
25 EUR 
50 Kr
 100 PLN 
25 EUR
 Opcja 2 (Karta Podarunkowa)
25 £
25 EUR
n/d
n/d
 n/d
n/d
 Opcja 3 (Czek)
50 £ 
50 EUR
n/d
n/d
n/d
n/d
 Opłata manipulacyjna za wystawienie czeku 
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

Jeżeli w jakimkolwiek czasie okres braku istotnej aktywności na Twoim koncie wyniesie co najmniej 3 lata, będziemy mieli prawo, za 7-dniowym pisemnym powiadomieniem, zatrzymać kwotę dochodu z prowizji narosłą na Twoim nieaktywnym koncie, przy czym maksymalna kwota zatrzymana w przypadku zamknięcia konta będzie równa kwocie wskazanej w Wykazie Minimalnych Płatności jako minimalna wysokość wypłaty przy pomocy karty podarunkowej. Ponadto, wszelki niewypłacony dochód z prowizji narosły na Twoim koncie może podlegać przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa lub wygasnąć zgodnie z odpowiednimi przepisami o przedawnieniu.

Dokonywane na Twoją rzecz płatności, pomniejszone o kwotę wszelkich opisanych w Umowie odliczeń i potrąceń, będą stanowić pełną spłatę i rozliczenie kwot należnych Ci na podstawie Umowy.

W przypadku dokonania na Twoją rzecz jakiejkolwiek nadpłaty z dowolnego tytułu, zastrzegamy sobie prawo do skorygowania lub potrącenia kwoty nadwyżki z kwotą dowolnego późniejszego dochodu z prowizji płatnego na Twoją rzecz na podstawie Umowy.


Wymogi Uczestnictwa w Programie Partnerskim („Wymogi Uczestnictwa”)

1.Rejestracja i kryteria kwalifikacyjne

W celu rozpoczęcia procesu rejestracji powinieneś złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przystąpienie do Programu Partnerskiego. Twoja Strona bądź Strony powinny zawierać oryginalne treści i być publicznie dostępne pod adresem internetowym wskazanym we wniosku. We wniosku powinieneś wskazać swoją Stronę bądź Strony. Dokonamy oceny Twojego wniosku i powiadomimy Cię o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Jeżeli Twoja Strona jej nieodpowiednia, wówczas nie kwalifikuje się ona do objęcia jej Programem Partnerskim i nie możesz umieszczać na niej żadnych Specjalnych Linków ani Treści Reklamujących Produkty. Nieodpowiednimi Stronami są Strony, które:

(a)promują lub zawierają materiały o charakterze erotycznym lub nieprzyzwoitym,

(b)promują przemoc lub zawierają brutalne treści bądź promują, popierają lub nawołują do czynów niebezpiecznych lub szkodliwych,

(c)promują lub zawierają fałszywe, wprowadzające w błąd, oszczercze lub zniesławiające treści,

(d)promują lub zawierają treści lub działania szerzące nienawiść, nękające, szkodliwe, naruszające prywatność, obraźliwe lub dyskryminujące (między innymi ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek),

(e)promują lub prowadzą niezgodną z prawem działalność,

(f)są skierowane do nieletnich bądź świadomie gromadzą, wykorzystują lub ujawniają dane osobowe osób nieletnich w wieku poniżej 13 lat lub innego odpowiedniego progu wiekowego (określonego w obowiązujących przepisach, uregulowaniach prawnych i/lub wytycznych); naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe, rozporządzenia, zasady, regulaminy, nakazy, koncesje, zezwolenia, wytyczne, kodeksy postępowania, standardy branżowe, regulaminy organów samorządowych, wyroki, postanowienia lub innego rodzaju wymogi właściwych organów władz dotyczące ochrony osób nieletnich (w tym, o ile ma ona zastosowanie, amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) (15 U.S.C. §§ 6501-6506) oraz dowolnych przepisów uchwalonych na podstawie wskazanych wyżej przepisów, w tym Ustawy o ochronie prywatności nieletnich w Internecie);

(g)zawierają jakikolwiek znak towarowy Amazon lub podmiotów powiązanych Amazon, bądź też jakąkolwiek odmienną lub błędną pisownię znaku towarowego Amazon lub podmiotów powiązanych Amazon w jakiejkolwiek nazwie domeny, nazwie pod-domeny, w jakimkolwiek „tagu” lub identyfikatorze Partnera, w jakiejkolwiek nazwie użytkownika, nazwie grupy lub innym identyfikatorze na dowolnym portalu społecznościowym (niewyczerpujący wykaz naszych znaków towarowych znajduje się w naszej Niewyczerpującej Tabeli Znaków Towarowych), lub

(h)w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.

O tym, czy dana Strona jest odpowiednia, decydować będziemy według naszego wyłącznego uznania. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek ze względu na obecność niestosownych treści, możesz wystąpić z ponownym wnioskiem w dowolnym czasie po spełnieniu naszych wymogów dotyczących stosowności. Jeżeli jednak w jakimkolwiek czasie 1) odrzucimy Twój wniosek z jakiejkolwiek innej przyczyny lub 2) zamkniemy Twoje konto z powodu naruszenia lub nadużycia (stwierdzonego według naszego wyłącznego uznania), nie będziesz mógł ubiegać się o ponowne przystąpienie do Programu Partnerskiego bez naszej uprzedniej zgody. Procedurę uzyskania uprzedniej zgody możesz uruchomić wypełniając Formularz Kontaktowy Partnera dostępny tutaj.

Zapewnisz, by informacje zawartej w Twoim zgłoszeniu do Programu Partnerskiego oraz pozostałe informacje związane z Twoim kontem na Stronie Partnerskiej, w tym Twój adres e-mail, pozostałe dane kontaktowe oraz dane identyfikacyjne Twojej Strony, pozostawały przez cały czas kompletne, prawidłowe i aktualne. Wszelkie ewentualne powiadomienia i zatwierdzenia oraz pozostałą korespondencję dotyczącą Programu Partnerskiego i Umowy możemy przesyłać na adres e-mail powiązany w danym czasie z Twoim kontem w ramach Programu. Przyjmuje się, że otrzymałeś wszelkie powiadomienia, zatwierdzenia oraz pozostałą korespondencję wysłaną na powyższy adres e-mail, nawet jeżeli adres e-mail powiązany z Twoim kontem nie jest już aktualny.

Jeżeli jesteś osobą spoza USA uczestniczącą w Programie Partnerskim, oświadczasz, że o ile nie wskazałeś inaczej w Twojej informacji podatkowej, wszelkie usługi przewidziane w Umowie wykonywać będziesz poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest nieodpłatne. Na Stronie Partnerskiej udostępniamy materiały, które mają pomóc Partnerom w odniesieniu sukcesu w ramach programu. Nie upoważniliśmy żadnego podmiotu do odpłatnego świadczenia usług organizacyjnych ani doradczych na rzecz naszych partnerów, w związku z czym prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku, gdyby jakikolwiek tego rodzaju podmiot (nawet jeżeli próbuje on posługiwać się nazwą Amazon) zwrócił się do Ciebie z ofertą kosztownych usług.

2.Linki na Twojej Stronie

(a)Specjalne Linki

Po złożeniu wniosku o przystąpienie do Programu Partnerskiego masz prawo wyświetlać na Twojej Stronie Specjalne Linki. Specjalne Linki umożliwiają dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie dochodu z prowizji.

Specjalne Linki muszą wykorzystywać nadany Ci przez nas Identyfikator Partnera.

(b)Ogólne wymogi odnoszące się do wszystkich Specjalnych Linków

Specjalne Linki możesz tworzyć samodzielnie lub możemy Ci je udostępniać. Jeżeli poinformujemy Cię, że Twoja Strona nie kwalifikuje się do korzystania z określonego rodzaju linków, powinieneś zaprzestać wyświetlania tego rodzaju linków na Twojej Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść, styl i umiejscowienie każdego linku, który umieszczasz na Twojej Stronie, oraz za zapewnienie, by Specjalne Linki (niezależnie od tego, czy zostały utworzone przez Ciebie, czy też udostępnione Ci przez nas) posiadały odpowiednie formatowanie potrzebne nam do prawidłowego śledzenia liczby klientów skierowanych do nas z Twojej Strony. Nie możesz zachęcać klientów, aby dodawali Twoje Specjalne Linki do zakładek. Dostęp do wszystkich Specjalnych Linków musi odbywać się bezpośrednio z Twojej Strony. Na przykład, powinieneś umieścić swój Identyfikator Partnera lub „tag” (wyświetlany jako XXXXX- ## lub w innym wskazanym przez nas formacie) jako parametr adresu URL każdego linku do Strony Amazon, który umieszczasz na Twojej Stronie.

Na Twój wniosek, oraz z zastrzeżeniem naszej zgody, możemy wystawić Ci dodatkowe Identyfikatory Partnera w formie „sub-tagów”, które umożliwiają Ci monitorowanie i optymalizację działania Twoich Specjalnych Linków poprzez umieszczanie różnych sub-tagów w adresach URL różnego rodzaju Specjalnych Linków. W żadnych okolicznościach nie możesz łączyć jakiegokolwiek sub-tagu z konkretnym użytkownikiem końcowym Twojej Strony (np. nie możesz stosować dynamicznego przypisywania sub-tagów do użytkowników w chwili, gdy wchodzą na Twoją Stronę, w celu monitorowania zachowań takich użytkowników).

Możesz dodawać oraz usuwać Produkty (oraz powiązane z nimi Specjalne Linki) z Twojej Strony w dowolnym czasie bez naszej zgody. Specjalne Linki muszą odsyłać do Produktów (zdefiniowanych w Zestawieniu Produktów). Umieszczając linki do stron zawierających listy Produktów musisz posiadać na Twojej Stronie dodatkowe oryginalne treści odnoszące się do danego Specjalnego Linku. Listy Produktów obejmują wyniki wyszukiwań, wydarzenia (np. Prime Day) lub strony główne działów (np. dział spożywczy).

Powinieneś usunąć z Twojej Strony wszelkie linki i powiązane z nimi odniesienia do ograniczonych czasowo promocji niezwłocznie po zakończeniu danej promocji na odpowiedniej Stronie Amazon. Na przykład, jeżeli umieścisz linki do Produktów w kategorii odzież na Stronie Amazon wraz z informacją, że w kategorii odzież na Stronie Amazon obowiązuje obniżka w wysokości 15%, powinieneś usunąć wzmiankę o 15% obniżce z Twojej Strony niezwłocznie po zakończeniu promocji.

Nie wolno Ci przedstawiać nieprawidłowych, zbyt ogólnikowych, mylnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd twierdzeń na temat jakiegokolwiek Produktu, Strony Amazon bądź którejkolwiek z naszych polityk, promocji lub cen. Na przykład, umieszczając na Twojej Stronie link do smartfonu z pamięcią 64 GB sprzedawanego na Stronie Amazon, nie możesz informować, że zamieszczasz link do oferty smartfonu z pamięcią 128 GB.

Ceny i dostępność Produktów mogą się okresowo różnić. Ze względu na fakt, że ceny i dostępność Produktów, które umieściłeś na Twojej Stronie, mogą się zmieniać, informacje o cenach i dostępności mogą być wyświetlane na Twojej Stronie w sytuacji, gdy: (a) obsługujemy link, w którym wyświetlone są dane na temat ceny i dostępności, lub (b) dane na temat ceny i dostępności Produktu uzyskałeś za pośrednictwem PA API i przestrzegasz wymogów dotyczących korzystania z PA API określonych w Licencji.

Ponadto, jeżeli postanowisz wyświetlić ceny dowolnego Produktu na Twojej Stronie w jakimkolwiek formacie „porównawczym” (w tym poprzez zastosowanie jakiekolwiek narzędzia porównawczego lub porównywarki cenowej) wraz z cenami takich samych lub podobnych produktów oferowanych poprzez jakąkolwiek stronę internetową lub za pośrednictwem środków innych niż Strona Amazon, powinieneś wyświetlić zarówno najniższą cenę „nowego” produktu, jak też, o ile Ci ją podaliśmy, najniższą cenę „używanego” produktu, za jaką dany Produkt jest dostępny na Stronie Amazon. Nie wolno Ci umieszczać jakichkolwiek Specjalnych Linków na Amazon ani linków prowadzących ze strony Amazon do jakiejkolwiek Twojej Strony, mających w szczególności na celu promowanie Twoich Specjalnych Linków.

3.Odpowiedzialność za Twoją Stronę

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoją Stronę, w tym za jej opracowanie, funkcjonowanie i utrzymanie, usługi zależności, oraz za wszelkie pojawiające się na niej lub w ramach niej materiały. Na przykład, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

(a)techniczne funkcjonowanie Twojej Strony i wszelkich powiązanych z nią urządzeń,

(b)umieszczanie wszelkich Specjalnych Linków i Treści Programu na Twojej Stronie w sposób zgodny z Umową, wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami, zasadami, regulaminami, nakazami, koncesjami, zezwoleniami, wytycznymi, kodeksami postępowania, standardami branżowymi, regulaminami organów samorządowych, wyrokami, postanowieniami lub innego rodzaju wymogami dowolnego właściwego organu władzy, w tym przepisami i wymogami dotyczącymi marketingu elektronicznego, ochrony danych i prywatności, ujawniania informacji i gwarantującymi, by jakiekolwiek powiązania lub ustalenia dotyczące wynagrodzenia były ujawniane na bieżąco w jasny, zwięzły i jednoznaczny sposób (w tym, o ile mają one zastosowanie, amerykańskimi Wytycznymi FTC w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (FTC Guides Concerning the Use of Endorsement and Testimonials in Advertising, francuską ustawą z dnia 9 czerwca 2023 r. mającą na celu regulację wpływów o charakterze handlowym oraz zwalczanie nadużyć ze strony influencerów w mediach społecznościowych, holenderskim kodeksem reklamy, Dyrektywą 2002/58/WE (Dyrektywa dotycząca prywatności i łączności elektronicznej) oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) (UE) 2016/679), jak również wszelkimi umowami zawartymi pomiędzy Tobą a dowolną inną osobą lub podmiotem (w tym wszelkimi ograniczeniami lub wymogami nałożonymi na Ciebie przez dowolną osobę lub podmiot, na którego serwerach znajduje się Twoja Strona), 

(c)tworzenie i umieszczanie, jak również zapewnienie prawidłowości, kompletności i stosowności materiałów umieszczonych na Twojej Stronie (w tym wszelkich opisów Produktów i innych materiałów dotyczących Produktów oraz wszelkich informacji, które umieszczasz w Specjalnych Linkach lub w powiązaniu z nimi),

(d)korzystanie z Treści Programu, Twojej Strony oraz materiałów umieszczonych lub zawartych w ramach Twojej Strony w sposób, który nie powoduje naruszenia ani przywłaszczenia jakichkolwiek praw należących do nas bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu (w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, prawa do wizerunku ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub praw zastrzeżonych), jak również zapewnienie zgodności z Polityką Przeciwdziałania Podrabianiu Towarów w Programie Partnerskim Amazon,

(e)ujawnianie na Twojej Stronie w sposób prawidłowy i adekwatny oraz w pozostałym zakresie spełniający obowiązujące wymogi prawne, czy poprzez politykę prywatności, czy w inny sposób, informacji o wykorzystaniu plików cookie, pikseli i innych technologii stosowanych przez Ciebie i osoby trzecie oraz o sposobie gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez Ciebie danych gromadzonych od odwiedzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, ilekroć ma to zastosowanie, informacji, że osoby trzecie (w tym my i pozostali reklamodawcy) mogą prezentować reklamy i inne treści, gromadzić informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz umieszczać lub odczytywać pliki cookie na przeglądarkach osób odwiedzających, jak również przekazywanie informacji na temat wyborów dokonywanych przez odwiedzających w przedmiocie rezygnacji z otrzymywania reklamy internetowej, ilekroć jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, oraz

(f)każdorazowe wykorzystanie przez Ciebie Treści Programu i Oznaczeń Amazon, niezależnie od tego, czy jest ono dozwolone Umową, czy też nie.

4.Ograniczenia promocji Nie będziesz prowadzić żadnej działalności promocyjnej, marketingowej ani innej działalności reklamowej w naszym imieniu lub w imieniu naszych podmiotów powiązanych ani też w związku ze Stroną Amazon lub Programem Partnerskim („Działalność Promocyjna”), która to działalność nie została w wyraźny sposób dozwolona Umową. Nie będziesz prowadzić żadnej Działalności Promocyjnej poza siecią internetową przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych ani logo należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych (w tym jakichkolwiek Oznaczeń Amazon), jakichkolwiek Treści Programu lub jakiegokolwiek Specjalnego Linku w związku z jakimikolwiek materiałami drukowanymi, e-książkami, prywatnymi wiadomościami w dokumencie czy też ofertą przedstawianą ustnie. Możesz umieszczać Specjalne Linki w wiadomościach e-mail, SMS oraz prywatnych wiadomościach pochodzących z Twoich Stron w serwisach społecznościowych pod warunkiem, że ten rodzaj komunikacji zostanie zlecony (np. klient będący odbiorcą wyrazi na to zgodę) i zachowa zgodność z Umową, Wytycznymi Dotyczącymi Znaków Towarowych oraz Wytycznymi Dotyczącymi Używania Marki Amazon. Na nasze żądanie przekażesz nam reprezentatywne próbki materiałów oraz pisemne zaświadczenia dotyczące spełnienia przez Ciebie powyższych wymogów. Formę takiego zaświadczenia i jego wymaganą treść wskażemy w powyższym żądaniu. Brak przedstawienia przez Ciebie zaświadczenia zgodnie z naszym żądaniem będzie stanowić poważne naruszenie niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości: (i) dla celów odpowiednich przepisów regulujących działalność marketingową (na przykład, o ile ma ona zastosowanie, Ustawy o przeciwdziałaniu niechcianym treściom marketingowym (CAN-SPAM Act) z 2003 roku, Ustawy o ochronie konsumentów w przestrzeni telefonicznej (Telephone Consumer Protection Act) z 1991 roku, a także wszelkich podobnych przepisów oraz przepisów, które je zastąpią), jesteś „Nadawcą” każdej wiadomości e-mail zawierającej dowolne Specjalne Linki oraz (ii) jesteś zobowiązany(-a) do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa i standardów branży marketingowej oraz najlepszych praktyk w odniesieniu do wszelkich wiadomości e-mail dotyczących Programu Partnerskiego.

5.Rozpowszechnianie Specjalnych Linków poprzez oprogramowanie i urządzenia. Nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, Specjalnych Linków ani innych odnośników do Strony Amazon w: (a) jakiejkolwiek aplikacji należącej do oprogramowania klienta (np. wtyczka przeglądarki, obiekt pomocnik, pasek narzędzi, rozszerzenie, komponent lub dowolna inna aplikacja, którą może uruchomić lub zainstalować końcowy użytkownik) na jakimkolwiek urządzeniu, w tym na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych (innej niż Zatwierdzone Aplikacje Mobilne); lub (b) w jakimkolwiek urządzeniu podłączanym do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki wideo, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału wideo w systemie streaming, odtwarzacze blu-ray lub dvd) lub w urządzeniach telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio), ani też w powiązaniu z którąkolwiek z powyższych aplikacji lub urządzeń.. Bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody nie będziesz używać ani zezwalać stronom trzecim na używanie Specjalnych Linków lub Treści Programu w celu dopracowywania modelu uczenia maszynowego lub podobnych technologii.

6.Treści na Twojej Stronie . Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści znajdujące się na Twojej Stronie oraz za zapewnienie przestrzegania poniższych zasad:

(a)Nie będziesz uzupełniać, usuwać ani w jakikolwiek inny sposób zmieniać jakichkolwiek Treści Programu, między innymi poprzez umieszczanie w nich dodatkowych informacji, z zastrzeżeniem że masz prawo dostosowywać rozmiar Treści Programu stanowiących obraz graficzny w sposób zachowujący oryginalne proporcje obrazu oraz odpowiednio przycinać Treści Programu stanowiące tekst w taki sposób, by nie zmieniać istotnie znaczenia tekstu oraz nie dopuścić do sytuacji, w której stanie się on faktycznie nieprawidłowy lub wprowadzający w błąd. Niektóre rodzaje linków, które możemy Ci udostępniać, mogą zawierać odnośniki do stron informacyjnych na Stronie Amazon, które nie są sformatowane jako Specjalny Link (na przykład, linki do informacji o polityce prywatności w dolnej części banerów); nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu, nie będziesz usuwać, zasłaniać, zmieniać, ukrywać ani uniemożliwiać odwiedzającym Twoją Stronę odczytu lub odszyfrowania jakiegokolwiek linku do „Informacji o polityce prywatności”.

(b)Nie będziesz sprzedawać, odsprzedawać ani zbywać jakichkolwiek Treści Programu ani aplikacji wykorzystujących, zawierających lub prezentujących jakiekolwiek Treści Programu, PA API lub Pliki Danych, ani też prowadzić ich redystrybucji lub udostępniać ich na zasadzie sublicencji. Dla przykładu, nie będziesz wykorzystywać ani umożliwiać lub ułatwiać wykorzystania Treści Programu w ramach reklamy prowadzonej poza Twoją Stroną lub w ramach jakiejkolwiek aplikacji, platformy, strony lub serwisu (w tym stron serwisów społecznościowych), które wymagają od ciebie udzielenia sublicencji lub w inny sposób przyznają jakiekolwiek prawa do dowolnych Treści Programu jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi, jak również nie będziesz tworzyć linków sformatowanych przy pomocy Twojego tagu Partnera na potrzeby strony niebędącej Twoją Stroną ani umieszczać na niej takich linków.

(c)Niezwłocznie usuniesz z Twojej Strony oraz skasujesz lub w inny sposób zniszczysz wszelkie Treści Programu, które nie są już wyświetlane na Stronie Amazon lub co do których powiadomimy Cię, że nie są już dostępne do Twojego użytku.

(d)Nie będziesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści Programu, w tym jakiejkolwiek nazwy, nazwiska lub wizerunku zawartego w danej Treści Programu, w sposób sugerujący wsparcie lub sponsoring jakiegokolwiek produktu, usługi, osoby lub sprawy ze strony jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bądź związki gospodarcze lub innego rodzaju powiązania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu z danym produktem, usługą, osobą lub sprawą (między innymi poprzez umieszczane niepowiązanych materiałów osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie Treści Programu).

(e)Nie nabędziesz, nie zarejestrujesz oraz nie będziesz w inny sposób używać jakiegokolwiek Oznaczenia Amazon (zdefiniowanego w Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych) ani oznaczeń zawierających alternatywną lub błędną pisownię któregokolwiek z takich oznaczeń słownych (np. „ammazon”, „amaozn” czy „kindel”) w jakiejkolwiek Wyszukiwarce (jak również nie będziesz podejmować jakichkolwiek starań w tym kierunku). Oprócz wszystkich pozostałych przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej, na nasze żądanie spowodujesz, by każda wskazana przez nas Wyszukiwarka wyłączała Terminy Zastrzeżone (zdefiniowane poniżej) ze słów kluczowych używanych w celu wyświetlania Twoich treści reklamowych w powiązaniu z wynikami wyszukiwania (np. polecenie wyłączenia poprzez wskazanie negatywnych słów kluczowych), przy założeniu że dana Wyszukiwarka oferuje możliwość ich wyłączenia.

(f)Nie będziesz licytować ani nabywać słów kluczowych, haseł wyszukiwania lub innych identyfikatorów, w tym słów „amazon”, Kindle” ani jakichkolwiek innych znaków towarowych Amazon lub podmiotów powiązanych Amazon oraz oznaczeń zawierających alternatywną lub błędną pisownię któregokolwiek z tych słów („Terminy Zastrzeżone” - niewyczerpującą listę naszych znaków towarowych znajdziesz w Niewyczerpującej Tabeli Znaków Towarowych), ani w inny sposób uczestniczyć w aukcjach na przypisanie słów kluczowych w jakiejkolwiek Wyszukiwarce, jeżeli powstała w wyniku tego płatna reklama w wyszukiwarce stanowiłaby Zabronione Płatne Pozycjonowanie Wyników Wyszukiwania (zdefiniowane w  Zestawieniu Dochodów z Prowizji). Możesz nabywać płatne reklamy w wyszukiwarce i przesyłać do Wyszukiwarek linki pojawiające się w odpowiedzi na ogólne zapytanie internetowe lub słowo kluczowe (tzn. w ramach wyników naturalnego, swobodnego, organicznego lub bezpłatnego wyszukiwania), o ile przestrzegać będziesz postanowień Umowy, a takie płatne lub bezpłatne wyniki wyszukiwania odsyłać będą użytkowników do Twojej strony, a nie bezpośrednio lub pośrednio, poprzez Link Przekierowujący (zdefiniowany w Zestawieniu Dochodów z Prowizji), do Strony Amazon.

(g)Nie będziesz oferować jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek świadczenia, nagrody ani zachęty (w tym jakichkolwiek wartości pieniężnych, rabatów, zniżek, punktów, darowizn na rzecz organizacji dobroczynnych lub innych organizacji ani innych korzyści) za używanie Specjalnych Linków. Na przykład, nie masz prawa wdrożyć jakiegokolwiek programu „nagród” lub programu lojalnościowego, który zachęca osoby lub podmioty do odwiedzania Strony Amazon poprzez Twoje Specjalne Linki.

(h)Nie będziesz przechwytywać, rejestrować, przekierowywać, odczytywać, interpretować ani wypełniać jakichkolwiek elektronicznych formularzy lub innych materiałów nadsyłanych do nas przed jakąkolwiek osobę lub podmiot.

(i)Nie będziesz żądać, gromadzić, pozyskiwać, przechowywać, zapisywać w pamięci podręcznej przeglądarki ani w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji o kontach, którymi posługują się nasi klienci w związku z dowolną Stroną Amazon (w tym jakichkolwiek nazw użytkowników lub haseł klientów Strony Amazon).

(j)Nie będziesz modyfikować, przekierowywać, blokować ani zmieniać działania jakiegokolwiek przycisku, linku lub innej funkcji Strony Amazon.

(k)Nie będziesz składać jakichkolwiek zamówień ani w inny sposób uczestniczyć w jakichkolwiek innych transakcjach na Stronie Amazon w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, ani też upoważniać lub zachęcać jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu do dokonywania powyższych czynności ani udzielać im pomocy w takich czynnościach.

(l)Nie dopuścisz się jakiegokolwiek działania, które według racjonalnych oczekiwań mogłoby wprowadzić klienta w błąd do co charakteru naszej relacji z Tobą lub co do oznaczenia strony, na której realizowane są jakiekolwiek funkcje lub czynności (na przykład, wyszukiwanie, przeglądanie lub składanie zamówień).

(m)Nie umieścisz na Twojej Stronie oraz nie będziesz wyświetlać jakiegokolwiek szpiegującego lub złośliwego oprogramowania, wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych złośliwych lub szkodliwych kodów, ani też jakiejkolwiek aplikacji, na której użycie użytkownicy nie udzielili wyraźnej, świadomej zgody przed jej pobraniem lub zainstalowaniem na swoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, jak również nie będziesz w inny sposób wykorzystywać Specjalnych Linków lub Treści Programu w powiązaniu z takim oprogramowaniem.

(n)Nie będziesz stosować techniki kadrowania w celu wyodrębnienia Strony Amazon lub jakiejkolwiek jej części w ramach Twojej Strony, między innymi poprzez wyświetlenie jej w ramach zintegrowanej przeglądarki internetowej (np. WebView) w Aplikacji Mobilnej. Jednakże, umieszczenie Specjalnego Linku na Twojej Stronie zgodnie z Punktem 2 niniejszych Wymogów Uczestnictwa nie będzie stanowić naruszenia postanowień niniejszego punktu.

(o)Nie będziesz umieszczać ani prezentować jakichkolwiek Specjalnych Linków lub innych treści promujących Stronę Amazon w wyskakujących okienkach typu pop-up lub pop-under, reklam na stronach przejściowych lub reklam typu layer, z wyjątkiem okienek pop-up powiązanych z Twoją Stroną i promujących Produkty ściśle powiązane z materiałami na Twojej Stronie.

(p)Nie będziesz umieszczać jakichkolwiek Specjalnych Linków w jakiejkolwiek treści, którą umieszczasz na Stronie Amazon (na przykład, w związku z jakimkolwiek serwisem reklamowym dostępnym poprzez Stronę Amazon lub w recenzji klienta, na forum, na Liście Życzeń, w przewodniku lub w innych dostępnych na Stronie Amazon kontekstach generowanych przez klientów).

(q)Nie będziesz podejmować prób obejścia zasad określonych w  Zestawieniu Dochodów z Prowizji ani sztucznego zawyżenia Twojego dochodu z prowizji. Na przykład, nie możesz wywoływać otwierania się Strony Amazon w przeglądarce klienta w inny sposób niż na skutek kliknięcia przez klienta w Specjalny Link na Twojej Stronie.

(r)Nie będziesz podejmować prób przechwycenia lub przekierowania (między innymi poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerach użytkowników) ruchu z dowolnej strony lub na dowolną stronę, która uczestniczy w Programie Partnerskim, ani przekierowania dochodu z prowizji pochodzącego z takiej strony.

(s)Nie będziesz w sztuczny sposób generować kliknięć lub wyświetleń reklam na Twojej Stronie ani tworzyć Sesji na Stronie Amazon, czy to przy pomocy robota lub programu komputerowego, czy też w inny sposób.

(t)Nie będziesz wyświetlać ani w inny sposób wykorzystywać którejkolwiek z naszych recenzji klientów lub ocen gwiazdkowych, w części lub w całości, na Twojej Stronie, chyba że link do danej recenzji klienta lub oceny gwiazdkowej uzyskałeś poprzez PA API i przestrzegasz wymogów korzystania z PA API opisanych w Licencji.

(u)Nie będziesz bezpośrednio lub pośrednio nabywać jakichkolwiek Produktów ani dokonywać jakichkolwiek czynności stanowiących Zdarzenia Objęte Nagrodą przy użyciu Specjalnych Linków, czy to na użytek własny, czy też na użytek innej osoby lub podmiotu, jak również nie zezwolisz swoim przyjaciołom, znajomym, krewnym, pracownikom, wykonawcom ani partnerom gospodarczym na nabywanie jakichkolwiek Produktów lub dokonywanie jakichkolwiek czynności stanowiących Zdarzenia Objęte Nagrodą przy użyciu Specjalnych Linków, czy to na użytek własny, czy też na użytek innej osoby lub podmiotu, ani też nie będziesz prosić ich o dokonanie powyższych czynności ani zachęcać ich do ich podjęcia. Ponadto, nie będziesz nabywać jakichkolwiek Produktów przy pomocy Specjalnych Linków ani dokonywać jakichkolwiek czynności stanowiących Zdarzenia Objęte Nagrodą celem ich odsprzedaży lub (dowolnego rodzaju) komercyjnego wykorzystania, ani też oferować jakichkolwiek Produktów na Twojej Stronie celem ich odsprzedaży lub (dowolnego rodzaju) komercyjnego wykorzystania.

(v)Nie będziesz ukrywać, zakrywać, maskować ani w inny sposób przesłaniać adresu URL Twojej Strony zawierającej Specjalne Linki (w tym poprzez zastosowanie Linków Przekierowujących) ani aplikacji klienta, na której wyświetlane lub wykorzystywane są Treści Programu, w sposób uniemożliwiający nam odpowiednie sprawdzenie, z jakiej strony lub aplikacji klient wchodzi na Stronę Amazon poprzez kliknięcie danego Specjalnego Linku.

(w)Nie będziesz korzystać z funkcji skracających adresy w linkach, przycisków, hiperłączy ani innych technik umieszczania reklam w sposób utrudniający jednoznaczne ustalenie, że łączysz użytkownika ze Stroną Amazon.

(x)Na żądanie przedstawisz nam pisemne zaświadczenie, że zastosowałeś się do postanowień Umowy (w zakresie ogólnym lub w odniesieniu do dowolnych szczególnych postanowień Umowy, w tym Zasad Programu). Brak przedstawienia zaświadczenia zgodnie z naszym żądaniem będzie stanowić poważne naruszenie Umowy.

(y)O ile nie uzyskałeś zgody Amazon na odmienne rozwiązanie, Twoja Strona nie powinna być wyposażona w jakąkolwiek funkcję śledzenia cen lub alerty cenowe.

(z)Nie będziesz wyświetlać na Twojej Stronie ani w inny sposób używać jakichkolwiek Treści Programu w celu reklamowania lub promowania jakichkolwiek produktów, które są oferowane na jakiejkolwiek stronie niebędącej Stroną Amazon (np. produktów oferowanych przez innych sprzedawców detalicznych). Nie będziesz wyświetlać na Twojej Stronie ani w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek danych, obrazów, tekstów ani innych informacji lub treści, które możesz od nas uzyskać i które dotyczą Wyłączonych Produktów.

Zestawienie Produktów w Programie Partnerskim („Zestawienie Produktów”)

1.Produkty

W ramach Programu Partnerskiego, z zastrzeżeniem uzupełnień i wyłączeń opisanych w niniejszym Zestawieniu Produktów, „Produkt” oznacza dowolny artykuł fizyczny lub cyfrowy sprzedawany na Stronie Amazon.

2.Usługi

W Produktach nie są obecnie ujęte jakiekolwiek usługi inne niż Usługi Amazon Home.

3.Wyłączone Produkty

Niezależnie od powyższego, poniższe artykuły i usługi są obecnie wyłączone z Produktów ujętych w Programie Partnerskim („Wyłączone Produkty”):

(a)dowolny produkt lub usługa sprzedawana na stronie, do której prowadzi link ze Strony Amazon (na przykład, produkt lub usługa wystawiona do sprzedaży w ramach naszego programu „Reklamy Produktów” lub sprzedawana na stronie, do której prowadzi link z banera reklamowego, link sponsorowany lub innego rodzaju link umieszczony na Stronie Amazon),

(b)wszelkie napoje alkoholowe, jeżeli reklamujesz Stronę Amazon SE bądź reklamowałeś na Twojej Stronie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą ze Stanów Zjednoczonych posiadającym koncesję na wytwarzanie, sprzedaż hurtową lub dystrybucję jakichkolwiek napojów alkoholowych, lub jeżeli Twoja Strona prowadzona jest w imieniu takiego przedsiębiorcy,

(c)preparaty do początkowego żywienia niemowląt lub e-papierosy, jeżeli reklamujesz Stronę Amazon EU lub UK, 

(d) ziołowe wyroby tytoniowe, jeśli reklamujesz Stronę Amazon BE,

(e) produkty nikotynowe, produkty nieprzeznaczone do celów medycznych wymienione w Załączniku XVI do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz paliwo kopalne, jeśli reklamujesz Stronę Amazon FR, a także

(f)dowolny produkt lub usługa, która została wyłączona przez zewnętrznego sprzedawcę lub dostawcę. Jeżeli dany produkt lub usługa jest wyłączona, otrzymasz o tym stosowne powiadomienie podczas próby umieszczenia linku do danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu narzędzi, które udostępniamy w serwisie partnerskim Associates Central.

Polityka Aplikacji Mobilnej Programu Partnerskiego („Polityka Aplikacji Mobilnej”)

Jeżeli Twoja Strona zawiera oprogramowanie zaprojektowane lub przeznaczone do użytku na telefonach komórkowych, tabletach lub innych urządzeniach przenośnych („Aplikacja Mobilna”), Twoja Aplikacja Mobilna:

(a)musi być dostępna w ofercie sklepów Google Play, Apple lub Amazon,

(b)musi być dostępna do pobrania bezpłatnie, a wszystkie linki Amazon muszą być dostępne nieodpłatnie,

(c)musi posiadać oryginalną treść,

(d)nie może naśladować funkcji własnych aplikacji zakupowych Amazon, oraz

(e)nie może obsługiwać ani wyświetlać stron internetowych Amazon w systemie WebViews.

Dokonamy oceny Twojego wniosku i powiadomimy Cię o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Dopuszczona Aplikacja Mobilna stanowi „Zatwierdzoną Aplikację Mobilną” dla celów Umowy.


Wytyczne Dotyczące Znaków Towarowych w Programie Partnerskim („Wytyczne Dotyczące Znaków Towarowych”)

Niniejsze Wytyczne mają zastosowanie do korzystania z oznaczeń, które możemy Ci udostępnić w ramach Treści Programu („Oznaczenia Amazon”). Ścisłe przestrzeganie niniejszych Wytycznych jest wymagane w każdym czasie, a każdorazowe skorzystanie z Oznaczeń Amazon z naruszeniem niniejszych Wytycznych spowoduje automatyczne rozwiązanie wszelkich licencji, na podstawie których korzystasz z Oznaczeń Amazon.

1.Z OZNACZEŃ AMAZON MOŻESZ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE POPRZEZ WYŚWIETLANIE ICH NA TWOJEJ STRONIE W CELU REKLAMOWANIA DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW NA STRONIE AMAZON POPRZEZ UMIESZCZENIE ODPOWIEDNIEGO SPECJALNEGO LINKU DO TEJ STRONY.

2.Korzystając z Oznaczeń Amazon jesteś zobowiązany do (i) postępowania zgodnie z najnowszą wersją niniejszych Wytycznych; oraz (ii) postępowania zgodnie ze wszelkimi Dokumentami Programu (zdefiniowanymi w  Zestawieniu Dochodów z Prowizji).

3.Możesz korzystać z Oznaczeń Amazon wyłącznie do celów wyraźnie dozwolonych na podstawie Dokumentów Programu. Nie możesz używać ani umieszczać Oznaczeń (i) w jakikolwiek sposób sugerujący sponsoring lub rekomendację z naszej strony; (ii) w sposób dyskredytujący nas, nasze produkty lub usługi; (iii) w sposób, który w naszym przekonaniu mógłby umniejszać lub w inny sposób szkodzić reputacji Oznaczeń Amazon; oraz (iv) w materiałach rozprowadzanych poza siecią internetową lub w materiałach przekazywanych pocztą elektroniczną (np. w jakichkolwiek materiałach drukowanych, w poczcie, w wiadomościach SMS lub MMS, załącznikach do wiadomości e-mail lub w innych dokumentach, a także w jakichkolwiek ofertach składanych ustnie).

4.Udostępnimy Ci grafikę lub grafiki Oznaczeń Amazon do Twojego użytku. Nie możesz dokonywać zmian jakichkolwiek Oznaczeń Amazon w jakikolwiek sposób. Na przykład, nie wolno Ci zmieniać proporcji, kolorów ani czcionki jakiegokolwiek Oznaczenia Amazon, ani też dodawać lub usuwać jakichkolwiek elementów z jakiegokolwiek Oznaczenia Amazon.

5.Każde Oznaczenie Amazon powinno być prezentowane samodzielnie, w całości, z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych elementów wizualnych, graficznych lub tekstowych po każdej stronie Oznaczenia Amazon. Oznaczenie Amazon nie może być w żadnych okolicznościach umieszczane na jakimkolwiek tle, które utrudnia czytelność lub widoczność danego Oznaczenia Amazon.

6.Wszelkie prawa do Oznaczeń Amazon stanowią naszą wyłączną własność, a wszelka reputacja powstała w wyniku korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek Oznaczeń Amazon przysługiwać będzie wyłącznie nam. Nie podejmiesz jakiejkolwiek czynności, która pozostawałaby w sprzeczności z prawami przysługującymi nam w stosunku do jakiegokolwiek Oznaczenia Amazon, w tym prawem własności.

7.Nie możesz umieszczać ani w inny sposób używać jakiegokolwiek  logo zewnętrznego sprzedawcy lub dostawcy na Stronie Amazon w powiązaniu z jakimkolwiek Specjalnym Linkiem, chyba że uzyskałeś od danego sprzedawcy lub dostawcy jednoznaczną pisemną zgodę na dokonanie takiej czynności.

8.Nie możesz używać ani ubiegać się o rejestrację jakiegokolwiek znaku towarowego, który jest łudząco podobny do jakiegokolwiek oznaczenia Amazon, w jakimkolwiek państwie. Nie możesz używać ani ubiegać się o rejestrację jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy domeny lub pod-domeny, nazwy użytkownika lub nazwy aplikacji, która jest łudząco podobna do jakiegokolwiek oznaczenia Amazon, w jakimkolwiek państwie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych oraz zatwierdzonych Oznaczeń Amazon w dowolnym czasie oraz według naszego wyłącznego uznania, poprzez umieszczenie zawiadomienia o zmianie bądź zmienionej treści Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych lub zatwierdzonych Oznaczeń Amazon na Stronie Partnerskiej.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia stosownych działań przeciwko każdorazowemu wykorzystaniu bez zezwolenia oraz każdorazowemu wykorzystaniu w sposób niezgodny z niniejszymi Wytycznymi, w dowolnym czasie oraz według naszego wyłącznego uznania.


Licencja Praw Własności Intelektualnej w ramach Programu Partnerskiego („Licencja”)

Niniejsza Licencja reguluje zasady korzystania przez Ciebie z Treści Programu w związku z Twoim udziałem w Programie Partnerskim.

Akceptując Umowę lub korzystając z Treści Programu bądź dostępu do nich, w tym zastrzeżonych interfejsów programowania aplikacji i innych narzędzi (zwanych łącznie „PA API”), które umożliwiają Ci dostęp do określonych rodzajów danych, obrazów, tekstów lub innych informacji i treści dotyczących Produktów oraz korzystanie z nich („Treści Reklamujące Produkty”), które możemy Ci udostępnić, zobowiązujesz się do przestrzegania warunków niniejszej Licencji.

1.Ograniczona Licencja na Treści Programu

Z zastrzeżeniem warunków Umowy oraz wyłącznie w ograniczonych celach związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim w sposób ściśle zgodny z Umową (w tym niniejszą Licencją i pozostałymi Zasadami Programu), niniejszym udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji bez prawa do udzielania dalszych licencji na: (a) kopiowanie i wyświetlanie Treści Programu wyłącznie na Twojej Stronie; (b) korzystanie wyłącznie z tych Oznaczeń Amazon (zdefiniowanych w Wytycznych Dotyczących Znaków Towarowych), które udostępniamy Ci w ramach Treści Programu, wyłącznie na Twojej Stronie w sposób zgodny z Wytycznymi Dotyczącymi Znaków Towarowych, oraz (c) dostęp do PA API, Plików Danych i Treści Reklamujących Produkty oraz korzystanie z nich wyłącznie w sposób zgodny ze Specyfikacjami i niniejszą Licencją.

Będziesz korzystać z Treści Programu wyłącznie w sposób zgodny z warunkami Umowy oraz w ściśle określonym zakresie licencji przyznanej w niniejszym dokumencie. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu, będziesz (a) korzystać z Treści Programu wyłącznie w celu przekierowywania końcowych użytkowników i sprzedaży na Stronę Amazon i nie będziesz umieszczać w Treści Programu linków do jakiejkolwiek strony innej niż Strona Amazon ani przekierowywać ruchu na jakąkolwiek inną stronę w związku z jakimikolwiek Treściami Programu (przy czym te części Twojej Strony, które nie są ściśle powiązane z Treściami Programu, mogą zawierać linki do stron innych niż Strona Amazon) oraz (b) w przypadku każdorazowego skorzystania z Treści Programu – odsyłać wyłącznie do strony zawierającej szczegóły Produktu lub innej odpowiedniej Strony Amazon oraz do żadnej innej strony.

PA API lub Pliki Danych mogą umożliwiać Ci dostęp do danych, obrazów, tekstów oraz innych informacji i treści dotyczących produktów oferowanych na jednej lub większej liczbie powiązanych stron. Jeżeli korzystasz z PA API lub Plików Danych na potrzeby dostępu do takich danych, obrazów, tekstów bądź innych informacji lub treści, zobowiązujesz się do przestrzegania i przyjęcia wiążącego charakteru warunków odpowiedniej umowy licencyjnej na korzystanie z PA API lub Plików Danych (bądź analogicznej usługi) przekazującej Treści Reklamujące Produkty z takich powiązanych stron.

Licencja ulegnie natychmiastowemu, automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli w jakimkolwiek czasie nie zastosujesz się w sposób terminowy do któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Dokumentów Programu (zdefiniowanych w Zestawieniu Dochodów z Prowizji), oraz w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z innej przyczyny. Ponadto, możemy wypowiedzieć Licencję w całości lub w części za stosownym pisemnym powiadomieniem skierowanym do Ciebie. Niezwłocznie zaprzestaniesz korzystania z Treści Programu (w tym PA API i Plików Danych) oraz niezwłocznie usuniesz z Twojej Strony i skasujesz lub w inny sposób zniszczysz wszelkie Treści Programu i Oznaczenia Amazon, w odniesieniu do których Licencja uległa rozwiązaniu lub których usunięcia i zniszczenia możemy w inny sposób zażądać w danym czasie.

2.Wymogi dotyczące korzystania z usługi PA API

(a)Opis. Na podstawie niniejszej Licencji możemy udostępnić Ci Treści Programu, w tym następujące treści:

•Dane, obrazy, materiały audio i video, logo, projekty interfejsów użytkownika i inne twórcze projekty; oraz

•Materiały tekstowe, takie jak tekstowe informacje o Produkcie.

Oprócz powyższych Treści Reklamujących Produkty i dostępu do PA API, możemy co pewien czas udostępnić do korzystania w związku z PA API próbki kodów źródłowych i biblioteki, z których każda zostanie Ci udostępniona na podstawie odrębnej licencji dołączonej do każdej próbki kodu źródłowego lub biblioteki. W związku z PA API możemy ponadto udostępniać specyfikacje, instrukcje użytkownika, przewodniki, materiały pomocnicze i inne informacje, niezależnie od ich formatu, opisujące możliwości operacyjne i funkcjonalne, ograniczenia użytkowania, wymogi techniczne i konstrukcyjne oraz kryteria testowe i wydajnościowe istotne dla prawidłowego korzystania z PA API (zwane łącznie „Specyfikacjami”). „Treści Reklamujących Produkty,” w rozumieniu niniejszej Umowy Licencyjnej, nie obejmują w szczególności jakichkolwiek próbek kodów źródłowych i bibliotek, które udostępniamy Ci na podstawie odrębnej licencji, ani jakichkolwiek udostępnianych przez nas Specyfikacji. Nie obejmują ponadto w szczególności jakichkolwiek danych, obrazów, tekstu oraz innych informacji lub treści dotyczących produktów oferowanych na dowolnej stronie innej niż Strona Amazon.

(b)Uzyskiwanie Treści Reklamujących Produkty. Treści Reklamujące Produkty możesz uzyskać w drodze zgłoszenia do PA API. Jeżeli udzieliliśmy na to wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody, możesz również uzyskać Treści Reklamujące Produkty poprzez plik danych („Pliki Danych”), który udostępniamy przy pomocy protokołu transferu plików. Jeżeli uzyskałeś Treści Reklamujące Produkty poprzez Pliki Danych, Twój dostęp do Plików Danych i korzystanie z nich podlega warunkom niniejszej Licencji. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy dokonać modyfikacji, wymiany lub wznowienia PA API lub Plików Danych bądź dowolnych funkcji PA API lub Plików Danych w dowolnym czasie bądź okresowo; niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, by korzystanie przez Ciebie z PA API lub Plików Danych oraz dostępu do nich odbywało się zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami (w tym niniejszą Licencją i wszelkimi Zasadami Programu).

Jesteś zobowiązany do posługiwania się zarówno unikalną parą klucza publicznego/klucza prywatnego (każda para kluczy zwana jest w dalszej części „Identyfikatorem Konta”), jak i parametrem tagu Partnera (którym może być Identyfikator Partnera nadany ci w ramach Programu Partnerskiego Amazon albo powiązany z nim identyfikator śledzenia nadany w związku z Programem Partnerskim) w celu identyfikacji Twojego konta i dokonywania zgłoszeń w PA API. Identyfikatory Konta możesz uzyskać w ramach tworzenia konta PA API.

Jeżeli uzyskujesz Treści Reklamujące Produkty poprzez Pliki Danych, w celu uzyskania dostępu do Plików Danych powinieneś korzystać z unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła („Identyfikator Dostępu do Plików Danych”). Identyfikator Dostępu do Plików Danych powinieneś uzyskać w ramach procesu zatwierdzenia Plików Danych.

Możemy co pewien czas dokonywać zmian Twoich Identyfikatorów Konta lub Identyfikatora Dostępu do Plików Danych. Identyfikator Konta w postaci klucza prywatnego oraz Identyfikator Dostępu do Plików Danych w postaci hasła przeznaczone są wyłącznie do Twojego osobistego użytku i zobowiązany jesteś do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa. Nie wolno Ci sprzedać, przenieść, udostępnić na zasadzie sublicencji ani w inny sposób ujawnić Twojego klucza prywatnego lub hasła jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi. Identyfikator Konta w postaci klucza publicznego oraz Identyfikator Dostępu do Plików Danych w postaci nazwy użytkownika nie są objęte tajemnicą.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane z użyciem Twoich Identyfikatorów Konta lub Identyfikatora Dostępu do Plików Danych, odpowiednio, niezależnie od tego, czy czynności tych dokonujesz Ty sam, czy też jakakolwiek inna osoba lub podmiot. W związku z powyższym, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami w przypadku powzięcia przekonania, że osoba inna niż Ty może korzystać z Twojego klucza prywatnego lub hasła, oraz w przypadku innego rodzaju ujawnienia, utraty lub kradzieży Twojego klucza prywatnego lub hasła. Nie wolno Ci posługiwać się jakimkolwiek parametrem tagu Partnera, Identyfikatorem Konta lub Identyfikatorem Dostępu do Plików Danych, który został nadany jakiejkolwiek osobie innej niż Ty sam lub nie został nadany przez nas w szczególności Tobie.

(c)Wymogi dotyczące korzystania. Dokonując zgłoszeń w PA API, korzystając z dostępu do Plików Danych lub korzystając z Treści Reklamujących Produkty, zobowiązujesz się do przestrzegania następujących wymogów:

i.Z Treści Reklamujących Produkty korzystać będziesz wyłącznie w sposób zgodny z prawem i warunkami niniejszej Licencji oraz w ściśle w niej określonym zakresie. Nie będziesz korzystać z PA API, Plików Danych ani Treści Reklamujących Produkty w powiązaniu z jakąkolwiek stroną lub aplikacją ani w jakikolwiek inny sposób, którego zasadniczym celem nie jest reklamowanie i marketing Strony Amazon oraz promowanie sprzedaży produktów i usług na Stronie Amazon.

ii.Będziesz przestrzegać postanowień zawartych na wszelkich stronach oraz we wszelkich wykazach, politykach, wytycznych oraz pozostałych dokumentach i materiałach, w tym we wszelkich Specyfikacjach, o których mowa w niniejszej Licencji i Zasadach Programu.

iii.We wszystkich wyświetleniach Treści Reklamujących Produkty umieszczać będziesz linki wyłącznie do odpowiedniej Strony Amazon (na przykład, odpowiedniej strony zawierającej szczegóły danego Produktu lub innej strony, do której w najbardziej bezpośredni sposób odnoszą się dane Treści Reklamujące Produkty), jak również nie będziesz umieszczał w Treściach Reklamujących Produkty linków do jakiejkolwiek strony innej niż Strona Amazon ani przekierowywał ruchu na jakąkolwiek inną stronę w związku z jakimikolwiek Treściami Reklamującymi Produkty (przy czym te części Twojej aplikacji, które nie są ściśle powiązane z Treściami Reklamującymi Produkty, mogą zawierać linki do stron innych niż Strona Amazon).

(d)Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie będziesz używać Treści Reklamujących Produkty na jakiejkolwiek stronie lub w jakiejkolwiek aplikacji zaprojektowanej lub przeznaczonej na telefon komórkowy lub inne urządzenie przenośne ani w powiązaniu z taką stroną lub aplikacją. Powyższy zakaz nie ma zastosowania do (1) jakiejkolwiek strony, która nie jest zaprojektowana lub przeznaczona do korzystania na takich urządzeniach, lecz oferuje możliwość dostępu do niej z takich urządzeń, jak na przykład strona nieposiadająca ustawień zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych, do której dostęp możliwy jest poprzez przeglądarkę zainstalowaną na urządzeniu typu tablet; (2) Zatwierdzonej Aplikacji Mobilnej zdefiniowanej w Polityce Aplikacji Mobilnych oraz (3) jakiegokolwiek urządzenia przyłączanego do telewizora (np. cyfrowe nagrywarki video, odbiorniki sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzacze sygnału video w systemie streaming, odtwarzacze bluray lub dvd) ani urządzeń telewizji internetowej (np. aplikacje internetowe GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast lub Vizio).

(e)Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie będziesz korzystać z PA API lub Plików Danych ani dostępu do nich na potrzeby gromadzenia, analizy, pozyskiwania lub wykorzystania w celach niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem jakichkolwiek Treści Reklamujących Produkty lub w powiązaniu z jakimkolwiek oprogramowaniem lub aplikacją przeznaczoną dla osób lub podmiotów, które oferują produkty na Stronie Amazon, lub w treningach bezpośrednich bądź dopracowywaniu modelu uczenia maszynowego.

(f)Nie będziesz (i) ingerować ani podejmować jakichkolwiek prób ingerencji w funkcjonalność lub prawidłowe działanie PA API; (ii) kompilować ani wykorzystywać Treści Reklamujących Produkty na potrzeby marketingu bezpośredniego, wysyłania reklamy typu spam, kontaktowania się z własnej inicjatywy ze sprzedawcami lub klientami oraz prowadzenia innej działalności reklamowej; oraz (iii) usuwać, zasłaniać, zmieniać ani ograniczać widoczności, czytelności lub możliwości rozszyfrowania treści jakiegokolwiek zawiadomienia, w tym jakiegokolwiek zawiadomienia o prawach własności intelektualnej lub prawach zastrzeżonych, widniejącego lub zawartego w PA API, Plikach Danych, Treściach Reklamujących Produkty lub Specyfikacjach.

(g)Nie będziesz dokonywać którejkolwiek z poniższych czynności ani podejmować prób ich dokonania: (i) modyfikacja, zmiana, manipulowanie treścią, naprawianie oraz tworzenie jakichkolwiek opracowań Specyfikacji lub jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Treściach Reklamujących Produkty; oraz (ii) inżynieria wsteczna, demontaż, dekompilacja (poza przypadkami, w których prawo jej dokonania nie może zostać wyłączone ani ograniczone z mocy prawa, w którym to przypadku prawo takie przysługiwać będzie wyłącznie w sytuacji, w której wniosek o naszą pisemną zgodę został złożony i odrzucony), ani w inny sposób pozyskiwać jakichkolwiek kodów źródłowych dotyczących PA API, Plików Danych lub dowolnego oprogramowania zawartego w Treściach Reklamujących Produkty.

(h)Nie będziesz przechowywać Treści Reklamujących Produkty składających się z grafik ani zapisywać ich w pamięci podręcznej przeglądarki, możesz jednak przechowywać link do Treści Reklamujących Produkty składający się z grafik przez okres do 24 godzin. Możesz przechowywać inne Treści Reklamujące Produkty, które nie składają się z grafik, w celu zapisania ich w pamięci podręcznej na okres do 24 godzin, jednak w takim przypadku powinieneś niezwłocznie po upływie tego terminu odświeżyć i ponownie wyświetlić dane Treści Reklamujące Produkty poprzez dokonanie zgłoszenia w PA API lub pobranie nowego Pliku Danych i odświeżenie Treści Reklamujących Produkty w Twojej aplikacji niezwłocznie po jego pobraniu. O ile nie przekażemy Ci odmiennego powiadomienia, możesz przechowywać indywidualne Standardowe Numery Identyfikacyjne Amazon (Amazon Standard Identification Numbers - ASINs) przez czas nieoznaczony do momentu wypowiedzenia niniejszej Licencji. Niezależnie od powyższych postanowień, jeżeli Twoja aplikacja obejmuje aplikację klienta, aplikacja klienta nie może przechowywać Treści Reklamujących Produkty ani zapisywać ich w pamięci podręcznej. Na nasze żądanie, przekażesz nam w ciągu trzech dni roboczych od przedstawienia naszego żądania kopię każdej aplikacji klienta zawierającej lub wykorzystującej Treści Reklamujące Produkty w celu zweryfikowania przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Licencji.

(i)Jeżeli Treści Reklamujące Produkty uzyskujesz z Plików Danych lub jeżeli wysyłasz zgłoszenia do PA API lub odświeżasz Treści Reklamujące Produkty wyświetlone w Twojej aplikacji z mniejszą częstotliwością niż co godzinę, obok informacji o cenie lub dostępności wyświetlanej przez Ciebie w Twojej aplikacji umieszczać będziesz znacznik daty/godziny. Jednakże, w ciągu tego samego dnia, w którym zażądałeś podania i dokonałeś odświeżenia informacji o cenie i dostępności wyświetlanej w Twojej aplikacji, możesz pominąć część znacznika dotyczącą daty. Do przykładów dopuszczalnych komunikatów należą:

•[wstawić Stronę Amazon] Cena: 32,77 [EUR/£] (na dzień 01/07/2008 14:11 [wstawić strefę czasową] - Szczegóły)

•[wstawić Stronę Amazon] Cena: 32,77 [EUR/£] (stan na godzinę 14:11 [wstawić strefę czasową] - Więcej informacji)

Ponadto, powinieneś umieścić zastrzeżenie o poniższej treści obok informacji o cenie lub dostępności lub udostępnić treść takiego zastrzeżenia w formie hiperłącza, w wyskakującym okienku lub wyskakującym tekście bądź inną, podobną metodą: „Informacje o cenie i dostępności produktów są aktualne we wskazanej dacie i godzinie, i mogą ulec zmianie. Do zakupu niniejszego produktu zastosowanie mają informacje o cenie i dostępności produktów podane na [odpowiednia Strona lub Strony Amazon, odpowiednio] w chwili dokonywana zakupu." W przedstawionych powyżej przykładach, końcowy użytkownik mógłby zapoznać się z treścią zastrzeżenia poprzez zakładki „Szczegóły" oraz „Więcej informacji".

(j)Nie przekroczysz żadnego z limitów liczby przywołań na sekundę przewidzianych w dowolnej Specyfikacji (lub podanych Ci przez nas w inny sposób jako obowiązujące), a w przypadku gdy stworzyłeś i zastosowałeś aplikację przywołującą PA API, limitu tego nie przekroczy żaden egzemplarz takiej aplikacji zainstalowany przez końcowego użytkownika, jak również bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie będziesz przesyłać do PA API lub z PA API plików większych niż 40KB.

(k)Jeżeli w swojej aplikacji wyświetlasz Treści Reklamujące Produkty w formie tekstowej, umieścisz w miejscu widocznym dla użytkowników Twojej aplikacji zastrzeżenie o następującej treści: „NIEKTÓRE TREŚCI WIDNIEJĄCE [W NINIEJSZEJ APLIKACJI lub NA NINIEJSZEJ STRONIE, odpowiednio] POCHODZĄ OD AMAZON. POWYŻSZE TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI I MOGĄ ULEC ZMIANIE LUB USUNIĘCIU W DOWOLNYM CZASIE.”

Zobowiązujesz się do przekazywania nam wszelkich informacji, jakich możemy zażądać w celu zweryfikowania przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Licencji.

3.Zastrzeżenie praw; Twoje Zgłoszenia

Poza ograniczonymi licencjami jednoznacznie przewidzianymi w niniejszym dokumencie, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa własności) do Programu Partnerskiego, Specjalnych Linków, formatów linków, Treści Programu, PA API, Plików Danych, Treści Reklamujących Produkty oraz nazw wszelkich domen należących do nas lub przez nas prowadzonych, informacji i materiałów na dowolnej Stronie Amazon lub Stronie Partnerskiej, znaków towarowych i logo należących do nas i naszych podmiotów powiązanych (w tym Oznaczeń Amazon) oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i technologii, które udostępniamy lub wykorzystujemy w związku z Programem Partnerskim (w tym wszelkich interfejsów programowania aplikacji, zestawów narzędzi programowania, bibliotek, próbek kodów i powiązanych materiałów), natomiast Ty nie nabywasz praw własności ani jakichkolwiek innych praw do powyższych elementów, czy to na podstawie niniejszej Licencji, czy też na innej podstawie.

W przypadku gdy przekażesz nam jakiekolwiek sugestie, recenzje, modyfikacje, dane, grafiki, teksty lub inne informacje dotyczące jakichkolwiek Treści Programu lub związane z Twoim uczestnictwem w Programie Partnerskim, bądź też dokonasz modyfikacji jakichkolwiek Treści Programu w jakikolwiek sposób (zwanych łącznie „Twoimi Zgłoszeniami”), niniejszym przenosisz na nas wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia do przedmiotu Twoich Zgłoszeń i udzielasz nam (nawet w sytuacji, gdy zastrzegłeś Twoje Zgłoszenie jako poufne), na okres obowiązywania Twoich podstawowych i zależnych praw własności intelektualnej, w pełni opłaconego, wolnego od opłat licencyjnych, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie i swobodnie przenoszalnego prawa i licencji na: (a) wykorzystywanie, powielanie, wykonywanie, wystawianie i rozpowszechnianie Twojego Zgłoszenia w dowolny sposób; (b) dokonywanie adaptacji, modyfikacji, zmiany formatu i opracowań Twojego Zgłoszenia w dowolnym celu; (c) wykorzystywanie i publikowanie Twojego imienia i nazwiska jako wyrazu uznania w związku z Twoim Zgłoszeniem (przy czym nie będziemy mieli takiego obowiązku); oraz (d) udostępnianie powyższych praw dowolnej innej osobie lub podmiotowi na podstawie sublicencji. Ponadto, niniejszym zapewniasz, że: (y) przedmiot Twojego Zgłoszenia jest Twoim oryginalnym utworem lub uzyskałeś Twoje Zgłoszenie w sposób zgodny z prawem oraz (z) wykonywanie przez nas i nasze podmioty powiązane praw wynikających z powyższej licencji nie spowoduje naruszenia praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym jakichkolwiek praw autorskich. Zobowiązujesz się do udzielenia nam wszelkiej pomocy, jakiej możemy wymagać w celu udokumentowania, ochrony lub utrzymania w mocy praw przysługujących nam w stosunku do przedmiotu Twojego Zgłoszenia.

Polityka Programu Amazon Influencer w ramach Programu Partnerskiego („Polityka Programu Influencer”)

Program Amazon Influencer” jest programem dostępnym w wybranych krajach w ramach Programu Partnerskiego i dostosowanym do specyfiki tych krajów. W związku z Twoim udziałem w Programie Partnerskim możesz uzyskiwać dochód z prowizji poprzez obecność i aktywność w mediach społecznościowych w ramach Programu Amazon Influencer, jeżeli Twoja aktywność przekładać się będzie na dokonywanie zakupów przez klientów. W celu uczestniczenia w Programie Amazon Influencer, kwalifikowany Partner („Influencer”) powinien spełniać określone kryteria ilościowe i jakościowe ustalone przez Amazon, przejść procedurę rejestracji oraz przestrzegać odpowiednich postanowień Umowy, w tym niniejszej Polityki Programu Influencer.

1.Informacje o procedurze rejestracji; Strona Influencera

(a)Informacje o procedurze rejestracji. Aby zarejestrować się jako Influencer, powinieneś spełnić wszystkie wymogi informacyjne, włącznie z udzielaniem zgód na dostęp do danych dotyczących Twojej obecności w mediach społecznościowych.

(b)Strona Influencera. W ramach niniejszego Programu Amazon Influencer może Ci zostać przydzielona Strona Amazon zarejestrowana przez Amazon i przeznaczona do prowadzenia działalności influencera („ Strona Influencera ”). W zakresie korzystania ze Specjalnych Linków, które kierują klientów na Twoją Stronę Influencera, czas rozpoczęcia danej Sesji będzie mierzony od momentu kliknięcia przez klienta w link prowadzący na Twoją Stronę Influencera. Strona Influencera stanowi „Ofertę Usługową” do wszystkich celów przewidzianych niniejszą Umową. W odniesieniu do wszelkich tekstów, obrazów, kompilacji, list, komentarzy, cyfrowych plików video i innych danych lub treści nadsyłanych przez Ciebie do Amazon w związku z Programem Amazon Influencer („Treści Influencera”), nie będziesz nadsyłać jakichkolwiek Treści Influencera, jeżeli naruszają one którykolwiek ze standardów określonych w Punkcie 1 Wymogów Uczestnictwa lub Wytycznych Społeczności Amazon

2.Korzystanie z Treści Influencera na Stronie

(a)Uznaniowy charakter korzystania; prawo usunięcia. Amazon na prawo (w sposób wskazany przez Amazon według własnego wyłącznego uznania), ale nie obowiązek, wykorzystywać Treści Influencera z zastrzeżeniem warunków licencji opisanej w Punkcie 3 lit. (b) Polityki Programu Influencer. Amazon zastrzega sobie prawo (według swojego wyłącznego uznania oraz w dowolnym czasie) do odrzucenia, usunięcia, zawieszenia oraz przywrócenia całości lub dowolnej części Treści Influencera.

(b)Wynagrodzenie. W odniesieniu do Treści Influencera wykorzystywanych przez Amazon na Stronie Amazon. Influencer będzie otrzymywał dochód z prowizji („Dochód z Prowizji za Wykorzystanie Treści na Stronie”) bardziej szczegółowo opisany w Associates Central. W celu nabycia uprawnień do otrzymywania Dochodu z Prowizji za Wykorzystanie Treści na Stronie w odniesieniu do odpowiedniej Strony Amazon, musisz być zarejestrowany jako Influencer na odpowiedniej Stronie Amazon oraz posiadać przydzielony w tym celu Identyfikator Sklepu.

3. Zastrzeżenie praw; Wykorzystanie Znaków Influencera ; Klauzula indemnifikacyjna

(a)Zastrzeżenie praw. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa zastrzeżone) do Strony Influencera, adresu URL Strony Influencera URL, informacji i materiałów znajdujących się na Stronie Influencera oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Amazon, natomiast Ty nie nabywasz praw własności ani jakichkolwiek innych praw do powyższych przedmiotów, czy to na podstawie Umowy, czy też na innej podstawie. Nie podejmiesz jakiejkolwiek czynności, która pozostawałaby w sprzeczności z prawami, w tym prawami własności, przysługującymi nam w stosunku do Strony Influencera. Amazon zastrzega sobie prawo do ustalania treści, wyglądu, funkcjonalności, adresów URL oraz wszelkich pozostałych aspektów Strony Influencera i Strony Amazon, między innymi poprzez (i) wyświetlanie materiałów reklamowych na Stronie Influencera bez wynagrodzenia na rzecz Influencera, oraz (ii) ujawnianie (w formie tekstu, linku, ikony lub w inny sposób) faktu uczestnictwa Influencera w Programie Amazon Influencer.

(b)Licencja na Wykorzystanie Znaków Influencera. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Programu Influencer udzielasz Amazon, na maksymalny okres obowiązywania Twoich podstawowych i zależnych praw własności intelektualnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na wykorzystanie we wszystkich językach, kopiowanie, powielanie, dokonywanie adaptacji, przekładów, sporządzanie wyciągów, zmianę formatu, rozpowszechnianie, transmitowanie i wyświetlanie Twojego imienia i nazwiska, wizerunku, logo i innych znaków towarowych („Oznaczenia Influencera”) oraz materiałów przekazanych Amazon w związku z Programem Amazon Influencer, w tym poprzez umieszczanie linków do Twojego publicznego profilu w serwisie Amazon; z zastrzeżeniem że Amazon nie dokona jakiejkolwiek zmiany formy Oznaczenia Influencera w stosunku do formy, w jakiej zostało ono przekazane przez Influencera (poza zmianą formatu lub rozmiaru, o ile sposób prezentacji Oznaczeń Influencera pozostaje stosunkowo niezmieniony).

(c)Treści Influencera i Strona. Dla uniknięcia wątpliwości: przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że nadsyłane przez Ciebie Treści Influencera będą podlegać postanowieniom Warunków Korzystania z odpowiedniej Strony Amazon dotyczącym publikowania treści lub nadsyłania materiałów oraz że Twoje Treści Influencera i Strona podlegają wymogom zawartym w Punkcie 3 lit. (b) Warunków uczestnictwa (w tym, o ile mają one zastosowanie, także amerykańskim Wytycznym Federalnej Komisji Handlu w sprawie wykorzystania rekomendacji i świadectw w reklamie (US FTC Guides Concerning Use of Endorsement and Testimonials in Advertising)). Ponadto, jeżeli Influencer posiada jakiekolwiek inne istotne powiązania z jakimkolwiek innym producentem, dystrybutorem, właścicielem marki lub osobą trzecią bądź otrzymuje od takiej osoby wynagrodzenie w związku jakąkolwiek Treścią Influencera, Influencer jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów regulujących tego rodzaju powiązania lub uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia, w tym zasad określonych w Wytycznych FTC (między innymi poprzez stosowanie oznaczeń takich jak „#Reklama” lub „#Treść sponsorowana”).

(d)Klauzula indemnifikacyjna. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK SPRAWĄ POWSTAŁĄ W BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM, UTRZYMYWANIEM LUB FUNKCJONOWANIEM STRONY INFLUENCERA I TREŚCI INFLUENCERA; UDZIELASZ NAM, NASZYM PODMIOTOM POWIĄZANYM I LICENCJODAWCOM ORAZ ODPOWIEDNIO NASZYM I ICH PRACOWNIKOM, CZŁONKOM ZARZĄDU I POZOSTAŁYCH ORGANÓW KORPORACYJNYCH I PRZEDSTAWICIELOM ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA ORAZ ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO WYPŁACENIA WW. OSOBOM ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, SZKÓD, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNAGRODZEŃ DORADCÓW PRAWNYCH) POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK TREŚCIAMI INFLUENCERA.

4. Rozwiązanie. Amazon ma prawo zawiesić lub zakończyć udział Influencera w Programie Amazon Influencer, a Influencer ma prawo zakończyć swój udział w Programie Amazon Influencer, w każdym przypadku ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem przekazanych zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej rozwiązania. Prawa przewidziane w Punkcie 3 niniejszej Polityki Programu Influencer, w tym wszelkie prawa związane z używaniem Znaków Influencera i innych materiałów dostarczonych w związku z Amazon, Programem Amazon Influencer pozostaną w mocy po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer; z zastrzeżeniem że po zakończeniu udziału Influencera w Programie Amazon Influencer dołożymy wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań w celu usunięcia wszelkich Oznaczeń Influencera ze Strony Influencera.

Wymogi dotyczące korzystania z Porównywarki Ofert w ramach Programu Partnerskiego w DE

Jeżeli dokonasz wyboru kategorii „Porównywarka Ofert” lub uznamy, że należysz do tej kategorii, oraz jeżeli zwrócisz się do nas o nadanie Identyfikatora Partnera na potrzeby prowadzenia reklamy na Stronie Amazon DE, będziesz zobowiązany do przestrzegania Wymogów dotyczących korzystania z Porównywarki Ofert. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi wymogami a warunkami Licencji, moc rozstrzygającą będą miały niniejsze wymogi. Należysz do kategorii „Porównywarka Ofert”, jeżeli Twoja Strona stwarza użytkownikom możliwość wprowadzania kryteriów wyszukiwania produktów w celu przeglądania listy produktów i porównywania cen oferowanych przez różnych sprzedawców. Jakkolwiek lista wyników może obejmować, między innymi, opisy i recenzje, podstawową cechą porównywarki zakupowej jest porównanie cen.

1.Metoda pobierania Treści Programu. Możemy okresowo wymagać od Ciebie, w drodze powiadomienia przesłanego pocztą elektroniczną, pobrania Treści Programu metodą inną niż metoda aktualnie przez Ciebie stosowana. Na przykład, możemy wymagać od Ciebie skorzystania z usługi PA API w celu pobrania wszystkich lub niektórych Treści Programu, które aktualnie pobierasz poprzez Pliki Danych.

2.Częstotliwość aktualizacji Treści Programu. Niezależnie od postanowień punktu 2 lit. (h) Licencji, możemy wezwać Cię w drodze powiadomienia przekazanego pocztą elektroniczną do dokonywania aktualizacji Treści Programu na Twojej Stronie z inną częstotliwością niż ta aktualnie przez Ciebie stosowaną.. Dla przykładu, możemy wymagać od Ciebie pobierania Plików Danych i odświeżania Treści Programu na Twojej Stronie nie rzadziej niż w określonych odstępach w ciągu całego dnia lub odświeżania Treści Programu na Twojej Stronie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem PA API z chwilą każdorazowego udostępnienia przez Ciebie bądź każdorazowego wyświetlenia lub żądania udostępnienia strony zawierającej szczegóły Produktu przez użytkownika Twojej Strony.

3.Wyświetlanie kosztów wysyłki. Ilekroć wyświetlasz cenę Produktu, zobowiązany jesteś do wyraźnego wskazania kosztów wysyłki danego Produkt zgodnie z udostępnioną przez nas informacją. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu informacji o kosztach wysyłki poprzez Pliki Danych, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

4.Wyświetlanie zawiadomień o zmianie ceny. Zobowiązany jesteś do przekazania użytkownikowi wyraźnej informacji, poprzez umieszczenie jej w bezpośrednim sąsiedztwie ceny każdego wyświetlanego przez Ciebie Produktu, że cena Produktu mogła wzrosnąć od czasu dokonania przez Ciebie ostatniej aktualizacji otrzymywanych od nas informacji o cenie.

5.Wyświetlanie daty i godziny aktualizacji Treści. Oprócz wymogów wynikających w punktu 2 podpunkt (i) Licencji, zalecamy Ci umieszczenie, w bezpośrednim sąsiedztwie każdego Produktu oferowanego na Twojej Stronie, jednoznacznego komunikatu wskazującego datę i godzinę ostatniej dokonanej przez Ciebie aktualizacji Treści dotyczącej danego Produktu.

6.Wyświetlenie zastrzeżenia. Powinieneś umieścić w widocznym miejscu na każdej podstronie Twojej Strony zastrzeżenie lub link do treści zastrzeżenia zawierającego co najmniej oświadczenia zasadniczo analogiczne do poniższych oświadczeń:

1.Wskazana cena mogła wzrosnąć od czasu dokonania przez Ciebie jej ostatniej aktualizacji.

2.Przy sprzedaży obowiązywać będzie faktyczna cena za produkt widniejąca na stronie sprzedawcy w chwili dokonywania zakupu.

3.Aktualizowanie wyświetlonych powyżej cen w czasie rzeczywistym nie jest technicznie możliwe.

7.Dodatkowe wymogi i zalecenia. Będziesz przestrzegał wszelkich wymogów i zaleceń, jakie możemy Ci co pewien czas przekazywać w powiadomieniu skierowanym do Ciebie pocztą elektroniczną zgodnie z niniejszymi wymogami, oraz niezwłocznie wdrażał takie wymogi i zalecenia. Powyższe wymogi i zalecenia zostaną włączone do Umowy jako jej część od dnia przypadającego wraz z upływem 7 dni od daty powiadomienia Cię przez nas o takich wymogach i zaleceniach. Jeżeli wyrażasz sprzeciw wobec danego wymogu lub zalecenia, powinieneś powiadomić nas o tym na piśmie w terminie 7 dni od daty powiadomienia Cię o danym wymogu lub zaleceniu. Jeżeli przekażesz nam powyższe powiadomienie, Twój udział w Programie oraz Twoje uprawnienia wynikające z Licencji wygasną automatycznie w 7. dniu po dacie powiadomienia Cię przez nas o danym wymogu lub zaleceniu.

8.Zawieszenie. Ponadto, nie ograniczając jakichkolwiek pozostałych przysługujących nam praw oraz bez obciążania nas jakimikolwiek karami lub kosztami, możemy w dowolnym czasie powiadomić Cię pocztą elektroniczną o zawieszeniu Twojego udziału w Programie i Twojego prawa do korzystania z Treści Programu, otrzymywania ich i dostępu do nich (przysługując go Ci na podstawie Licencji lub Umowy) na okres do 21 dni, jeżeli dojdziemy do uzasadnionego przekonania, że Twoja Strona nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub może rodzić ryzyko nałożenia na nas sądowego zakazu lub nakazu lub ograniczenia zabezpieczającego roszczenia innej osoby bądź narażać nas na jakiegokolwiek rodzaju szkodę.


Załącznik:

Standardowy Dochód z Prowizji

Nadzwyczajny Dochód z Prowizji